Author Archives: Redactie

Een flink dikke muur. Alleen… er zit een gat in !

 

De geluidswand is inmiddels geplaatst.  2 (spuit)betonnen wanden van 2,5 cm dik. Met daar tussenin 50 cm EPS. Oftewel piepschuim. Aan de buitenkant komt dan nog cocos-bespanning en klimopbeplanting

De wand is 4,5 meter hoog en dus flink dik. En toch komt er nog geluid recht op ons af. Hoe kan dat ?

Simpel gezegd, er zit een gat in. Tussen de wand en het naastgelegen gebouw zit een gat van 3 meter. Daar kan de geluidsoverlast nog vrijelijk tussendoor.

Volgens de Gemeente levert het “dichten” van dit gat een reductie op van slechts 0,4 dB(A). Op de tekening bij het “geluid”-besluit van de Gemeente kan er geen geluid ongehinderd naar buiten. Maar in de praktijk kan dat dus wél.

We hebben de Gemeente om nadere uitleg gevraagd hoe dit kan.

Advertisement

EINDELIJK… de bouw is begonnen !!

Vanochtend, vrijdag 8 juli 2016, werden wij rond 10.00 uur prettig gestoord door hei-klanken vanaf het terrein van Boels. Dat betekent heel concreet dat de bouw van het geluidsscherm na zo’n 4 jaar geduldig actievoeren EINDELIJK is begonnen.

Het wordt een Wacerwall-geluidsscherm van 35 meter lang en 4,5 meter hoog, met een hoekelement van minimaal 6 meter (in een aantal stukken stond abusievelijk 5 meter).

Het effect van een geluidswand wordt bepaald door het gewicht per m2. De Gemeente Zwolle heeft een extra marge gehanteerd op het aanbevolen gewicht en geen 10 kg/m2, maar 20 kg/m2 voorgeschreven.

Het door Boels gekozen geluidsscherm heeft zelfs een gewicht van ca. 90 kg/m2. Oftewel ruim meer dan geëist wordt.Daar zijn wij als omwonenden uiteraard heel blij mee. Boels is een professioneel bedrijf met kostbare apparatuur op het buitenterrein.Het geluidsscherm zal dus ook aan hoge beveiligingseisen moeten voldoen.

Het scherm dient uiterlijk 15 september a.s. geplaatst te zijn.

finishvlag

Eindelijk, eindelijk !! Alleen…. er gebeurt nog niets !!

Eindelijk, eindelijk, eindelijk lijkt er een einde te komen aan de irritante geluidsoverlast die omwonenden van dit bedrijf al jaren moeten dulden.

Het bedrijf vestigde zich op deze locatie in 2012, ongetwijfeld in/na overleg met de Gemeente Zwolle. Vanaf het begin zorgt het bedrijf voor grote geluidsoverlast. De overlast bestaat uit langdurig luidruchtig motorgebrom, maar vooral en ook uit keihard irritant signalerings-gepiep van huurmachines die zich verplaatsen (rond 110dB).

Na meer dan 200 geluidsklachten van de omwonenden was de Gemeente in 2013 eindelijk bereid om de situatie eens serieus te bekijken. Het bleek, dat het bedrijf zich nooit op deze plek had mogen vestigen zonder geluidswerende voorzieningen.Eigenlijk helemaal niet had moeten vestigen.  Maar dat wisten de bewoners helaas allang.
De Gemeente heeft niet toe willen geven, dat zij bij de vestiging in 2012 onzorgvuldig had gehandeld.

Dillema!!

Ondanks het feitelijk principiële punt dat de Gemeente onzorgvuldig  had gehandeld, hebben omwonenden toch gezocht naar een oplossing in overleg.
Het siert Burgemeester Meijer en de Wethouders van Heer en van As dat zij de klachten van de omwonenden serieus hebben genomen.
De einduitkomst van het overleg tussen omwonenden, Gemeente en Boels is dat Boels verplicht wordt een geluidswand te plaatsen, waarbij de Gemeente een financiële bijdrage levert, waardoor de wand een hoogte krijgt van 4,5 meter.
Het besluit hierover is op 15 maart jl. van kracht geworden. Boels heeft 6 maanden de tijd om de geluidswand te realiseren. Oftewel , de geluidswand dient uiterlijk 15 september 2016 geplaatst te zijn.
De omwonenden willen niet nóg een zomer moeten meemaken, waarin zij de ernstige overlast ervaren. Hun geduld is inmiddels wel voldoende op de proef gesteld.
Er is nog geen enkele bouwactiviteit waargenomen. Daarom hebben omwonenden op 17 april j.l Boels Rental B.V. gevraagd om hen tegemoet te komen door de geluidswand op zo kort mogelijke termijn te realiseren.  Helaas hebben zij daarop geen enkele reactie van Boels ontvangen. We vinden het spijtig dat Boels niet eens de moeite neemt om de ontvangst te bevestigen, laat staan om de actuele stand van zaken ten aanzien van de geluidswand te vertellen.

Als bewoners zullen wij alles in werking zetten om nu op zo kort mogelijke termijn van die herrie verlost te zijn.

Of een geluidswand van 4,5 meter hoogte voldoende is voor vooral de apparaatsignalering van 110 dB zal in de praktijk moeten blijken. Als dat niet voldoende blijkt te zijn zullen de omwonenden uiteraard vervolgstappen ondernemen.

Overleg loont !!!

18 februari 2015

Boels<>omwonenden<>Gemeente : Overleg loont!!

In mei 2014 hebben 71 omwonenden in een brief aan Burgemeester Meijer aandacht gevraagd voor de al langere tijd bestaande grote geluidshinder door Boels aan de Schoenerweg.
Ook hebben wij toen de Gemeenteraad in een informatiesessie uitgebreid geìnformeerd over de aard van de overlast. Alle Zwolse politieke partijen waren hierbij aanwezig en zeiden toe de zaak kritisch te zullen volgen.

Het resultaat was, dat Burgemeester Meijer en de wethouders Filip van As en Rene de Heer zich persoonlijk zijn gaan inzetten om tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen. Boels B.V. heeft daarbij toen aangegeven, bereid te zijn maatregelen te treffen die verder gaan dan volgens regelgeving verplicht is.

Op basis van de inzet B&W én de toezegging van Boels B.V. hebben de omwonenden in juli besloten om overleg nog een laatste kans te geven, vóórdat er mogelijke juridische procedures opgestart zouden gaan worden. Ook hebben we toen afgesproken om tijdens de overlegperiode een mediastilte in acht te nemen en het ambtelijk apparaat niet verder te belasten met grote aantallen geluidsoverlastmeldingen.

We zijn blij, dat het overleg heeft geleid tot een oplossing die afdoende moet zijn om de overlast tot een minimum te beperken. Dat betekent concreet dat er een geluidsscherm van 4,5 meter hoogte geplaatst wordt. Dit scherm is hoger dan volgens wetgeving nodig zou zijn. Door de keuze voor een hoger scherm is de verwachting dat ook de overlast van de veelvuldig hoorbare zeer luide akoestische signalering van de machines sterk zal worden verminderd.

Bij deze willen wij vooral Burgemeester Meijer en de Wethouders Filip van As en Rene de Heer bedanken voor hun inzet en betrokkenheid op dit voor ons als omwonenden heel belangrijke leefomgevingsonderwerp.
Ook bedanken wij de Gemeenteraad voor hun luisterend oor en hun inzet om het op de agenda van B&W te krijgen en te houden.
Tot slot zijn wij het bedrijf Boels erkentelijk, dat zij het probleem hebben onderkend en bereid zijn geweest hierin extra inzet te leveren.

We hopen als omwonenden dat de te plaatsen geluidswal daadwerkelijk leidt tot een afdoende afname van de overlast. Uiteraard blijven wij dat kritisch volgen.

18 februari 2015

B&W Zwolle, omwonenden en Boels zoeken samen naar oplossing

Nadat de omwonenden, na bijna 2 jaar overlast en wachten op maatregelen, het vertrouwen in de Gemeente Zwolle nagenoeg helemaal kwijt waren hebben 71 omwonenden in mei 2014 een open brief gestuurd naar Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle. Hierna is de zaak door Burgemeester Meijer en Wethouders serieus opgepakt. Dat heeft ertoe geleid, dat Burgemeester Meijer en de wethouders Filip van As en Rene de Heer zich persoonlijk gaan inzetten om tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen.

In dat kader is er op 2 juli jl. een overleg geweest tussen de Gemeente Zwolle, omwonenden en vertegenwoordigers van Boels. Partijen hebben duidelijk uit kunnen spreken hoe zij de situatie ervaren en wat zij daarvan vinden.
De beide wethouders hebben aangeboden om samen met alle partijen een onderzoek te doen op welke wijze de overlast door middel van maatregelen tot een acceptabel niveau beperkt kan worden. Boels B.V. heeft hierbij aangegeven, bereid te zijn maatregelen te treffen die verder gaan dan volgens regelgeving verplicht is.
Op basis van die toezegging van de Wethouders en van Boels B.V. zijn de omwonenden bereid om overleg nog een kans te geven. Wel willen wij als omwonenden een duidelijke tijdlijn daarbij.

Wat is het vervolg ?
Onder leiding van de Wethouders zullen akoestische experts van Boels en van omwonenden vaststellen wat nu precies de omvang, de aard, de intensiteit en de tijdsduur van de activiteiten op het bedrijfsterrein van Boels zijn. Dit moet leiden tot gemeenschappelijk gedragen duidelijkheid over de omvang, intensiteit en tijdsduur van overlast. Op basis daarvan dient bepaald te worden welke maatregelen minimaal nodig zijn om aan de geluidseisen te voldoen. Vervolgens wordt naar alternatieve extra maatregelen gekeken die de overlast tot een acceptabel niveau zullen gaan terugdringen.

Het overleg vindt plaats onder voorzitterschap van Burgemeester Meijer van Zwolle. Om dit overleg een serieuze kans te geven hebben wij als omwonenden besloten om gedurende het proces mediastilte in acht te nemen.

Inmiddels is duidelijk, dat er een geluidscherm gaat komen, dat de overlast tot een minimum gaat beperken. De Gemeente en Boels nemen nu de daarvoor gemaakte scenario’s door op effect en haalbaarheid. Uitgangspunt is dat uiteraard voldaan moet worden aan de geldende normen én dat Boels bereid is daarbij méér te doen dan wettelijk verplicht.

Overleg met Wethouder van As

overleg-stockfotoEind mei hebben de omwonenden een eerste gesprek gehad met Wethouder van As. Dat was wat ons betreft een heftig maar positief overleg. We hebben goed de gelegenheid gekregen ons probleem en ons zeer lage vertrouwen dat er nog in onze lokale overheid is/was, toe te lichten. We hebben aangegeven dat we blij zijn met het ingrijpen/optreden van B&W (d.m.v. persoonlijke inzet van de heren van As en de Heer), maar dat we het wél onbegrijpelijk vinden dat dit probleem zo lang op een te laag niveau binnen de Gemeente Zwolle is opgepakt.

Naar aanleiding van de open brief van 70 omwonenden aan Burgemeester Meijer en de heer Pierre Boels zijn we uitgenodigd voor een gesprek a.s. woensdag 2 juli a.s. Bij dat gesprek zijn ook de Wethouders Rene de Heer en Filip van As aanwezig. Ook Boels B.V. zal vertegenwoordigd zijn. Wij zijn erg benieuwd naar de reactie van de heer Meijer én van de heer Pierre Boels op de inhoud van de open brief.

In het overleg met de Wethouder hebben wij herhaald dat onze insteek is en blijft, het op deze locatie stoppen van de activiteiten op het achterterrein. Boels zelf hoeft echt niet weg. Indien dat nodig moet zijn, zullen we alle juridische stappen ondernemen. Dat richt zich op het aantonen, dat de Gemeente Zwolle in de vestigingsfase van Boels onzorgvuldig resp. onbehoorlijk heeft gehandeld. Ook zal bezwaar en beroep worden aangetekend tegen maatwerkvoorschriften, die onvoldoende de verantwoordelijkheid van de Gemeente voor de leefomgeving waarborgt.

Ook is in het overleg het misverstand ter sprake gekomen, dat de akoestische signalering verplicht aan zou moeten staan. Dat is niet zo (Klik hierop voor uitleg).  We hebben de Gemeente gevraagd om in afwachting van resultaten uit overleg en/of juridische procedures tenminste op te treden tegen de NIET wettelijk verplichte zéér luide akoestische signalering die NODELOOS en NUTTELOOS de leefomgeving verstoord. De Gemeente is echt NIET verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop een werkgever zijn ARBO-verantwoordelijkheid invult.

De flexibele werktijden van Boels Zwolle B.V.

klokIn het door Boels in april jl. aangeleverde akoestische rapport is op bladzijde 1 informatie opgenomen over de werktijden en het aantal vrachtwagenbewegingen, t.w.:

“De werktijden van de technische dienst zijn van 08.00 tot 17.00 uur, maar het komt voor dat chauffeurs al vanaf 05.00 uur vertrekken.”

“Het aantal vrachtwagenbewegingen (komen en gaan)  is op een drukke dag ca. 40, waarvan er 10 vóór 07.00 uur (nog in de nachtperiode) en 2 tussen 19.00 en 21.00 uur.”

De definitie van Boels v.w.b. “het komt voor” is dus “waarvan er 10 vóór 07.00 uur (nog in de nachtperiode)”  Niet echt incidenteel dus blijkbaar.

Overigens zullen wij als omwonenden nooit akkoord gaan met dit hoge aantal in de nachtperiode.

Verder constateren we als omwonenden dat deze vermelde werktijden niet de werkelijkheid weergeven. Met regelmaat wordt er ook ´s avonds overlast veroorzaakt en in toenemende mate zélfs op een van onze nog rustige dagen, de zaterdag.

Nieuwe aanpak bestrijding geluidsoverlast nodig

stentorIn de Stentor van zaterdag 14 juni jl. is een prima artikel opgenomen over de aanpak van geluidsoverlast. De kern van het artikel is de constatering, dat de bestaande werkwijze te veel uit gaat van kille resultaten van ondoorzichtige meet- en rekenmethoden en daardoor te vaak voorbij gaat aan wat mensen werkelijk ervaren.

“Geluid is te meten maar geluidhinder niet” is een stelling van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG).

“Voor de gevolgen van geluid op de leefomgeving en de gezondheid van mensen en ook voor de positieve waarden die mensen aan geluid en stilte geven, is echt meer aandacht nodig”, vindt dr. Miriam Weber die in december aan de Universiteit van Utrecht promoveerde op dit onderwerp. Volgens haar wordt er te veel gezocht naar het compromis en te weinig naar oplossingen.

Hierbij de link naar het artikel “Nieuwe aanpak bestrijding geluidsoverlast nodig”

Gemeente Zwolle en de gezondheidseffecten van geluidsoverlast.

TNO-vierkantOp de site van de Gemeente Zwolle is een interessant artikel van opgenomen over gezondheidseffecten van geluidsoverlast.

 

http://www.zwolle.nl/web/file?uuid=a5717985-e20c-4414-8e82-cc106bfa1167&owner=6b7797ea-6ab8-45c1-87d0-e11303109409&contentid=8529

Alternatieve link: Geluidhinder_en_gezondheid_TNO

In het artikel zijn uitgebreide opsommingen opgenomen van door TNO vastgestelde mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid van geluidsoverlast. Die zijn niet mis.

Uit het TNO-rapport “Milieu en Gezondheid” blijkt verder dat gevoeligheid voor geluidshinder met name ook wordt veroorzaakt door de mate van “intrusie” (indringendheid) .Verder spelen de duur en de voorspelbaarheid een rol.

Het feit, dat dit artikel is opgenomen op de site van de Gemeente Zwolle suggereert, dat de Gemeente Zwolle de gevolgen van geluidsoverlast op de volksgezondheid belangrijk vindt.
Kijkend naar de manier van handelen van de Gemeente Zwolle ten aanzien van de geluidsoverlast van Boels, herkennen de omwonenden dat nog niet.

De olifant en de muis.

olifantmuisIn een eerder bericht hebben we aangegeven weinig last te hebben van het (dichterbij liggende) verhuurbedrijf voor bouwmachines, 123 Machineverhuur.

Zoals u misschien inmiddels bekend is, vond de Gemeente Zwolle het niet nodig dat er bij de vestiging van het Bovenregionaal Onderhoudsscentrum (BROC) een akoestisch onderzoek moest plaatsvinden.

 

Wat schets onze verbazing, dat we nu begrijpen dat 123 Machineverhuur opeens wél een akoestisch onderzoek moet laten uitvoeren, terwijl ze
a. daar al een tijd zitten,
b. vele malen kleiner zijn dan Boels BROC en er
c. geen enkele aanleiding is dat dat opeens zou moeten (veel klachten of zo).

Het lijkt erop, dat de Gemeente eerst een olifant ongecontroleerd over een brug laat stampen om vervolgens aan een muis een certificaat met zijn gewicht te vragen.

Vreemd!!