Monthly Archives: February 2015

Overleg loont !!!

18 februari 2015

Boels<>omwonenden<>Gemeente : Overleg loont!!

In mei 2014 hebben 71 omwonenden in een brief aan Burgemeester Meijer aandacht gevraagd voor de al langere tijd bestaande grote geluidshinder door Boels aan de Schoenerweg.
Ook hebben wij toen de Gemeenteraad in een informatiesessie uitgebreid geìnformeerd over de aard van de overlast. Alle Zwolse politieke partijen waren hierbij aanwezig en zeiden toe de zaak kritisch te zullen volgen.

Het resultaat was, dat Burgemeester Meijer en de wethouders Filip van As en Rene de Heer zich persoonlijk zijn gaan inzetten om tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen. Boels B.V. heeft daarbij toen aangegeven, bereid te zijn maatregelen te treffen die verder gaan dan volgens regelgeving verplicht is.

Op basis van de inzet B&W én de toezegging van Boels B.V. hebben de omwonenden in juli besloten om overleg nog een laatste kans te geven, vóórdat er mogelijke juridische procedures opgestart zouden gaan worden. Ook hebben we toen afgesproken om tijdens de overlegperiode een mediastilte in acht te nemen en het ambtelijk apparaat niet verder te belasten met grote aantallen geluidsoverlastmeldingen.

We zijn blij, dat het overleg heeft geleid tot een oplossing die afdoende moet zijn om de overlast tot een minimum te beperken. Dat betekent concreet dat er een geluidsscherm van 4,5 meter hoogte geplaatst wordt. Dit scherm is hoger dan volgens wetgeving nodig zou zijn. Door de keuze voor een hoger scherm is de verwachting dat ook de overlast van de veelvuldig hoorbare zeer luide akoestische signalering van de machines sterk zal worden verminderd.

Bij deze willen wij vooral Burgemeester Meijer en de Wethouders Filip van As en Rene de Heer bedanken voor hun inzet en betrokkenheid op dit voor ons als omwonenden heel belangrijke leefomgevingsonderwerp.
Ook bedanken wij de Gemeenteraad voor hun luisterend oor en hun inzet om het op de agenda van B&W te krijgen en te houden.
Tot slot zijn wij het bedrijf Boels erkentelijk, dat zij het probleem hebben onderkend en bereid zijn geweest hierin extra inzet te leveren.

We hopen als omwonenden dat de te plaatsen geluidswal daadwerkelijk leidt tot een afdoende afname van de overlast. Uiteraard blijven wij dat kritisch volgen.

18 februari 2015

Advertisement