Category Archives: Correspondentie naar Gemeente

71 omwonenden vragen Burgemeester en de heer Pierre Boels in actie te komen

Door middel van open brieven hebben 71 omwonenden de Burgemeester van Zwolle Henk Jan Meijer en Boelseigenaar Pierre Boels jr. gevraagd samen tot een pragmatische oplossing voor de al twee jaar plaatsvindende ernstige geluidsoverlast aan de Schoenerweg in Zwolle te komen.
Het gaat daarbij met nadruk níet over de vestiging van het lokale verhuurbedrijf aan de voorzijde van het bedrijfsterrein. Daar hebben de omwonenden geen enkel probleem mee. Het betreft de activiteiten van het Bovenregionaal Onderhoudscentrum die op het achterterrein tegen de woonwijk aan in de open lucht worden uitgevoerd.

In de brief wordt aangegeven, dat de grootste bron van overlast, de 1 tot 1,5 uur per dag durende zeer luide akoestische alarmsignalering, 100% atypisch is voor een woonomgeving. Ook de Nederlandse Stichting Geluidshinder heeft dit in relatie met woningen nog nooit meegemaakt.

V.w.b. de ernstige overlast van de akoestische signalering maar ook het luide gebrom en gedreun van de zware machines hebben de omwonenden weinig vertrouwen meer in een oplossing op deze locatie. Daarom wordt de heer Meijer en de heer Boels gevraagd een oplossing te bedenken voor een andere locatie voor de activiteiten op het achterterrein. Het is nog niet te laat. Er is (nog) weinig geïnvesteerd. Alles vindt in de buitenlucht plaatst. (Daardoor is ook de overlast zo ernstig).

Voor de open brief aan Burgemeester Meijer, klik hier op

Voor de open brief aan Pierre Boels jr, klik hier op.

P.S. In de Stentor van 16-05- 2014 staat over dit initiatief een artikel. Klik hierop.
Daarin staat dat “Met name het electronisch gepiep van machines die achteruit rijden is ze een doorn in het oog”.
We zouden bijna zeggen, was dat maar waar!. Het gaat met nadruk om het zeer luide gepiep van zware bouwmachines, die ongeveer bij iedere beweging dat luide signaal produceren. Omhoog, omlaag, vooruit, achteruit, heen en weer, proefdraaien, uittesten etc. etc.

Advertisement

Brief aan burgemeester: Bewoners voelen zich in de steek gelaten

D.d. 25-04-2014

Beste heer Meijer,

Inmiddels is nu na twee jaar gedogen éindelijk duidelijk geworden dat Boels formeel de geluidsnormen overschrijdt.
We begrijpen als omwonenden dat dé oplossing er nog steeds niet is.

Zoals u misschien inmiddels weet, voelen wij ons als omwonenden in de steek gelaten door de Gemeente Zwolle. We wonen dus in een Gemeente die TWEE jaar nodig heeft om te constateren, dat een zich NIEUW vestigend bedrijf al vanaf het begin niet aan de geluidsnormen voldoet en die dat gedurende die twee jaar gewoon gedoogt, ondanks inmiddels 130 overlastmeldingen.

Bij ons is inmiddels het beeld ontstaan dat de Gemeente Zwolle vooral bezig is om het probleem voor Boels op te lossen. Wij hebben de indruk dat de Gemeente Zwolle koudwatervrees heeft bij het aanpakken van Boels. De Gemeente vergeet dat zij echt wel zelf besluiten in het belang van haar burgers kan, mag en moet nemen, die voor Boels misschien minder convenient zijn. Uiteraard bestaat dan de kans dat zij bezwaar aantekenen en in beroep zullen gaan.
De Gemeente wekt nu echter de indruk het prettiger te vinden, dat bewoners in beroep moeten gaan, dan dat Boels in beroep moet gaan.

In dat kader willen wij u wijzen op een uiting van het ambtelijk apparaat, die bij de omwonenden als een intimiderende en weinig onpartijdige houding is overgekomen.
Het betreft de volgende tekst uit een brief van de Gemeente Zwolle, d.d.. 21-03-2013, ref. PU1303-0120.

““ Over de geldende geluidsnormen
……… Gelet op de afstand tussen het bedrijf Boels en de zonegrens (…….) kan het zijn dat Boels met succes kan verzoeken om ruimere geluidsnormen (maatwerkvoorschriften). Hiervoor moet een procedure worden gevolgd waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. “

Er wordt hier op geen enkele wijze gerefereerd aan de mogelijkheid dat de Gemeente ook zélf maatwerkvoorschriften kan opleggen, die zelfs kunnen leiden tot LAGERE grenswaarden (Voorschrift 2.20: vanuit de aard van de omgeving lagere grenswaarden.). Sterker nog, wij worden er ook niet op gewezen, dat wij als belanghebbenden óók een verzoek tot maatwerkvoorschriften kunnen indienen. Het bevreemdt ons echt, dat we door de Gemeente daarop niet geattendeerd zijn.
Zowel bij verruiming als bij verlaging zal uiteraard de argumentatie niet gemakkelijk zijn, maar dat betekent niet dat er een verschil tussen beide is.
Deze houding wordt door de omwonenden ervaren als : “Burger, hou nu je mond, want anders wordt de overlast nóg erger, en wij als Gemeente schatten dat in als reëel”.

U heeft een maatschappelijke zorgplicht naar uw burgers toe. En die gaat uiteindelijk verder dan uw economische zorgplicht naar commerciële instellingen.

Met vriendelijke groet,
Vincent Maas
Namens omwonenden Tormentilweg en Zalkerveerweg

P.S. Voor de goede orde: het industrieterrein en de woonwijk liggen al 30 jaar naast elkaar. Dus dat is het probleem niet.

Noodzaak akoestisch rapport of eigen onderzoek Bevoegd Gezag

Beste mevrouw van S./Gemeente Zwolle,

Op onze site hebben wij een bericht opgenomen (klik hier) over het schijnbaar gedraai van de Gemeente Zwolle over de noodzaak van een akoestisch rapport.

Naar aanleiding van dat bericht hebben we nu de volgende vraag.

In het akoestisch rapport d.d. 02-08-2013 heeft Tideman in de inleiding vermeld: “Op grond van het zonebesluit verlangt de gemeente nu bij de melding het rapport van een akoestisch onderzoek naar de geluidsemissie van het bedrijf.“

Graag vernemen wij van u wat er, onder verwijzing naar artikel  1.11 lid 6 en artikel 1.11 lid 5 van het Activiteitenbesluit, volgens de Gemeente Zwolle, feitelijk is veranderd tussen de melding van 08-03-2010/29-09-2011 (dus vóór vestiging) en de melding van 03-07-2013 (melding van “slechts” een bouwkundige uitbreiding).

We zien uw antwoord graag  met enige spoed tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Omwonenden Tormentilweg en Zalkerveerweg

Sysmex systeem: instellingen en geformuleerd doel

Verzonden: zondag 9 maart 2014 00:08
Aan: ‘G., B. van der’
CC: ‘m.van.s.@zwolle.nl’; ‘wa.v.@zwolle.nl’; ‘g.j@zwolle.nl’

Heer van der G.,

Met belangstelling hebben we kennis genomen van de informatie over het Sysmex-systeem.

Zoals afgesproken hebben wij dinsdag 11 maart contact over de plaatsing van het geluidsmeetsysteem.

Wij maken daarbij wél de volgende opmerkingen.
Zoals in de brief d.d. 21-03-2013/Gemeente Zwolle, ref PU1303-0120 onder conclusie 3 is vermeld, moet het bedrijf Boels voldoen aan de geluidsnormen uit het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (BARIM). Hierin staat dat het bedrijf op 50 meter van de inrichtingsgrens moet voldoen aan de normen die zijn gesteld in art. 2.17. lid 1.

Tabel 2.17b

07.00–19.00 uur

19.00–23.00 uur

23.00–07.00 uur

LAr,LT op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

Voorts nemen wij aan, dat u rekening houdt met de vereiste toeslagfactoren voor impulsachtig geluid en tonaal geluid, zoals opgenomen in de Handreiking Industrielawaai en vergunningsverlening.

Aangezien de voorgestelde meetopstelling bij de woning van één van de benadeelden zich ruim méér dan 50 meter van de inrichtingsgrens bevindt, kan de voorgestelde meting dus niet beschouwd worden als een representatieve meting ten aanzien van de feitelijke eisen. Dat neemt niet weg, dat wij denken dat ook op deze grotere afstand al zal blijken, dat de geluidsbelasting niet acceptabel zal zijn (al of niet na een theoretische herberekening in verband met de feitelijke afstand). Hierbij hanteren wij de stelregel, dat een afstandsverdubbeling tot de bron een geluidsvermindering van 3 dB(A) geeft.  In het geval dat de meetinstallatie zich op 100 meter van de inrichtingsgrens bevindt, zal de waarschijnlijke geluidsbelasting op 50 meter van de inrichtingsgrens dus 3 dB(A) hoger zijn.

Graag vernemen wij nog van u welke tijdlijnen u voor ogen heeft bij de meetperiode en welke doelen u daarbij geformuleerd heeft. Wij als bewoners willen nu snel duidelijkheid.

Wij begrijpen, dat de geluidsniveaumeter in staat is 1 Ly waarde te registreren. Daarbij gaat onze absolute voorkeur uit naar het registeren van Lceq.  (C-gewogen Equivalent Niveau: het lange termijn gemiddelde van het wisselende geluidniveau, voorzien van de C-weging (gehoorcorrectie voor hoge geluidniveaus). Zoals u bekend is hebben wij ook véél overlast van alle motoren die op vol vermogen met zeer lage dreun/bromfrequenties ons woongenot verstoren.

Met vriendelijke groet,
Omwonenden Tormentilweg en Zalkerveerweg