Monthly Archives: January 2014

Overlastmelding 31

Melding 16-01-2014, Naam: <bekend bij Gemeente>, Tormentilweg, Zwolle
Ik heb een klacht ingediend over het geluid van Boels. Daarop kreeg ik te horen dat er in Januari 2014 een bijeenkomst staat gepland. Nog iets gehoord over deze bijeenkomst?

Actieplan Geluid gemeente Zwolle

Bijgaand het “Actieplan Geluid Gemeente Zwolle” Dit plan is gemaakt in het kader van Europese regelgeving.

Een paar citaten:
“….Afgelopen jaren heeft de gemeente Zwolle actief beleid gevoerd om de geluidsituatie binnen de gemeente te verbeteren. ”

“Onze ervaring is dat burgers hun tuin erg belangrijk vinden. Ze beschouwen de tuin vaak als een verlengd onderdeel van de woning. Daarom hebben we dit belang opgenomen in de methodiek. We vinden wel dat er sprake moet zijn van een relevante
tuin en dat het grootste deel hiervan geluidbelast moet zijn. Wordt aan deze voorwaarden voldaan. Dan worden aan een woning hinderpunten toegekend.”.

Het verrassende is echter dat in het actieplan van 15 OKTOBER 2013 ten aanzien van industrielawaai het volgende wordt gesteld. !!?!?

“En knelpunten door industrielawaai doen zich in Zwolle niet voor. Daarom worden zowel railverkeers- als industrielawaai buiten beschouwing gelaten in dit plan.”

“geluidbelastingkaarten. Hierop zijn de geluidniveaus van wegverkeer en railverkeer te
zien. Voor industrielawaai is dat niet het geval. Dit komt omdat industrielawaai geen
knelpunten oplevert in onze gemeente.”

Actieplan geluid Gemeente Zwolle

Handreiking Industrielawaai en Vergunningsverlening

Uitgave: Kenniscentrum Min. van Infrastructuur en Milieu

Deze handreiking biedt overheden een hulpmiddel bij het voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai bij vergunningverlening. De handreiking is vooral bedoeld voor ambtenaren die adviseren over het geluidaspect in vergunningen.

handreikingindustrielawaaienvergunningverlening