Monthly Archives: January 2014

Overlastmelding 31

Melding 16-01-2014, Naam: <bekend bij Gemeente>, Tormentilweg, Zwolle
Ik heb een klacht ingediend over het geluid van Boels. Daarop kreeg ik te horen dat er in Januari 2014 een bijeenkomst staat gepland. Nog iets gehoord over deze bijeenkomst?

Actieplan Geluid gemeente Zwolle

Bijgaand het “Actieplan Geluid Gemeente Zwolle” Dit plan is gemaakt in het kader van Europese regelgeving.

Een paar citaten:
“….Afgelopen jaren heeft de gemeente Zwolle actief beleid gevoerd om de geluidsituatie binnen de gemeente te verbeteren. ”

“Onze ervaring is dat burgers hun tuin erg belangrijk vinden. Ze beschouwen de tuin vaak als een verlengd onderdeel van de woning. Daarom hebben we dit belang opgenomen in de methodiek. We vinden wel dat er sprake moet zijn van een relevante
tuin en dat het grootste deel hiervan geluidbelast moet zijn. Wordt aan deze voorwaarden voldaan. Dan worden aan een woning hinderpunten toegekend.”.

Het verrassende is echter dat in het actieplan van 15 OKTOBER 2013 ten aanzien van industrielawaai het volgende wordt gesteld. !!?!?

“En knelpunten door industrielawaai doen zich in Zwolle niet voor. Daarom worden zowel railverkeers- als industrielawaai buiten beschouwing gelaten in dit plan.”

“geluidbelastingkaarten. Hierop zijn de geluidniveaus van wegverkeer en railverkeer te
zien. Voor industrielawaai is dat niet het geval. Dit komt omdat industrielawaai geen
knelpunten oplevert in onze gemeente.”

Actieplan geluid Gemeente Zwolle

Advertisement

Handreiking Industrielawaai en Vergunningsverlening

Uitgave: Kenniscentrum Min. van Infrastructuur en Milieu

Deze handreiking biedt overheden een hulpmiddel bij het voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai bij vergunningverlening. De handreiking is vooral bedoeld voor ambtenaren die adviseren over het geluidaspect in vergunningen.

handreikingindustrielawaaienvergunningverlening

Geluidsmeting: gebruikte afkortingen

(met dank aan: Möllenkramer Training, Zeepkruid 2, 3824 NB Amersfoort)

Inleiding
De letter L die in al deze termen voorkomt, is afkomstig van het Engelse woord “Level” wat niveau betekent. Als de term begint met een L dan wordt de meetwaarde altijd in decibels weergegeven.

LAeq
A-gewogen Equivalent Geluidniveau: het lange termijn gemiddelde van het wisselende geluidniveau, voorzien van de A-weging (gehoorcorrectie voor lage en gemiddelde geluidniveaus). Het geluidniveau van een denkbeeldige continue geluidbron met dezelfde totale geluidenergie als het werkelijk wisselende geluid. Equivalent betekent gelijk.

LAT
Dezelfde betekenis als LAeq

LCeq
C-gewogen Equivalent Niveau: het lange termijn gemiddelde van het wisselende geluidniveau, voorzien van de C-weging (gehoorcorrectie voor hoge geluidniveaus). Wordt toegepast bij vergunningverlening vooral bij muziek met sterke bassen.

LCT
Dezelfde betekenis als LCeq

LAF
Het momentane geluidniveau, in de meterstand Fast, voorzien van A-weging. Op de meeste geluidmeters blijft deze in werking ook als er geen middeling is gestart.

LAFmax
Het maximale geluidniveau dat optrad tijdens de meetperiode, in de meterstand Fast, voorzien van A-weging. In onze wetgeving wordt dit soms piekniveau genoemd (niet te verwarren met peak).

LCFmax
Het maximale geluidniveau dat optrad tijdens de meetperiode, in de meterstand Fast, voorzien van C-weging. Wordt toegepast bij vergunningverlening.

LAFmin
Het minimale geluidniveau dat optrad tijdens de meetperiode, in de meterstand Fast, voorzien van A-weging.

LAF95
Het denkbeeldige continue geluidniveau, gemeten met A-weging in de stand Fast, dat 95% van de meetperiode werd overschreden.

LCpeak
De hoogste van de mometane geluiddrukken tijdens de meetperiode, voorzien van C-weging. De peak stand op de geluidmeter meet ook uiterst kortdurende geluiden, tot een twintigduizendste van een seconde (niet te verwarren met piekniveau)

SEL
De totale geluidenergie binnen een bepaalde meettijd, waarbij de tijd is teruggerekend naar 1 seconde. Deze methode kan worden toegepast om de hinder van geluiden met ongelijke tijdsduur toch te kunnen vergelijken.

LE
Dit is een andere benaming voor SEL (zie hierboven)