Category Archives: — KERNBERICHTEN —

EINDELIJK… de bouw is begonnen !!

Vanochtend, vrijdag 8 juli 2016, werden wij rond 10.00 uur prettig gestoord door hei-klanken vanaf het terrein van Boels. Dat betekent heel concreet dat de bouw van het geluidsscherm na zo’n 4 jaar geduldig actievoeren EINDELIJK is begonnen.

Het wordt een Wacerwall-geluidsscherm van 35 meter lang en 4,5 meter hoog, met een hoekelement van minimaal 6 meter (in een aantal stukken stond abusievelijk 5 meter).

Het effect van een geluidswand wordt bepaald door het gewicht per m2. De Gemeente Zwolle heeft een extra marge gehanteerd op het aanbevolen gewicht en geen 10 kg/m2, maar 20 kg/m2 voorgeschreven.

Het door Boels gekozen geluidsscherm heeft zelfs een gewicht van ca. 90 kg/m2. Oftewel ruim meer dan geëist wordt.Daar zijn wij als omwonenden uiteraard heel blij mee. Boels is een professioneel bedrijf met kostbare apparatuur op het buitenterrein.Het geluidsscherm zal dus ook aan hoge beveiligingseisen moeten voldoen.

Het scherm dient uiterlijk 15 september a.s. geplaatst te zijn.

finishvlag

Advertisement

Eindelijk, eindelijk !! Alleen…. er gebeurt nog niets !!

Eindelijk, eindelijk, eindelijk lijkt er een einde te komen aan de irritante geluidsoverlast die omwonenden van dit bedrijf al jaren moeten dulden.

Het bedrijf vestigde zich op deze locatie in 2012, ongetwijfeld in/na overleg met de Gemeente Zwolle. Vanaf het begin zorgt het bedrijf voor grote geluidsoverlast. De overlast bestaat uit langdurig luidruchtig motorgebrom, maar vooral en ook uit keihard irritant signalerings-gepiep van huurmachines die zich verplaatsen (rond 110dB).

Na meer dan 200 geluidsklachten van de omwonenden was de Gemeente in 2013 eindelijk bereid om de situatie eens serieus te bekijken. Het bleek, dat het bedrijf zich nooit op deze plek had mogen vestigen zonder geluidswerende voorzieningen.Eigenlijk helemaal niet had moeten vestigen.  Maar dat wisten de bewoners helaas allang.
De Gemeente heeft niet toe willen geven, dat zij bij de vestiging in 2012 onzorgvuldig had gehandeld.

Dillema!!

Ondanks het feitelijk principiële punt dat de Gemeente onzorgvuldig  had gehandeld, hebben omwonenden toch gezocht naar een oplossing in overleg.
Het siert Burgemeester Meijer en de Wethouders van Heer en van As dat zij de klachten van de omwonenden serieus hebben genomen.
De einduitkomst van het overleg tussen omwonenden, Gemeente en Boels is dat Boels verplicht wordt een geluidswand te plaatsen, waarbij de Gemeente een financiële bijdrage levert, waardoor de wand een hoogte krijgt van 4,5 meter.
Het besluit hierover is op 15 maart jl. van kracht geworden. Boels heeft 6 maanden de tijd om de geluidswand te realiseren. Oftewel , de geluidswand dient uiterlijk 15 september 2016 geplaatst te zijn.
De omwonenden willen niet nóg een zomer moeten meemaken, waarin zij de ernstige overlast ervaren. Hun geduld is inmiddels wel voldoende op de proef gesteld.
Er is nog geen enkele bouwactiviteit waargenomen. Daarom hebben omwonenden op 17 april j.l Boels Rental B.V. gevraagd om hen tegemoet te komen door de geluidswand op zo kort mogelijke termijn te realiseren.  Helaas hebben zij daarop geen enkele reactie van Boels ontvangen. We vinden het spijtig dat Boels niet eens de moeite neemt om de ontvangst te bevestigen, laat staan om de actuele stand van zaken ten aanzien van de geluidswand te vertellen.

Als bewoners zullen wij alles in werking zetten om nu op zo kort mogelijke termijn van die herrie verlost te zijn.

Of een geluidswand van 4,5 meter hoogte voldoende is voor vooral de apparaatsignalering van 110 dB zal in de praktijk moeten blijken. Als dat niet voldoende blijkt te zijn zullen de omwonenden uiteraard vervolgstappen ondernemen.

Boels en de Paarse Pit. Hoe de Gemeente Zwolle haaks handelde op haar eigen beleid.

Op 9 mei 2005 heeft de Gemeenteraad het “Masterplan Industrieterrein Voorst“ aangenomen. In dat Masterplan wordt gesproken over het zogenaamde Paarse Pit model. Dit model houdt in dat de zwaarst geluidproducerende bedrijven zich midden op het industrieterrein vestigen en dat de minst geluidproducerende bedrijven zich aan de rand/de schil zouden vestigen.

Hieronder treft u de letterlijke tekst uit het masterplan 2005 aan. (vetgedrukt door onze redactie)
“Masterplan Industrieterrein Voorst 2005:
In het door de Gemeenteraad op 9 mei 2005 vastgestelde Masterplan wordt gesproken over de Paarse Pit. Volgens het principe van de Paarse Pit kunnen in en om Voorst vier gebieden worden onderscheiden:

 1. Kern: gebied voor de vestiging van zware industrie, veel geluid, veel (zware) transportbewegingen, vervoer over weg, water en spoor.
 2. Binnenring: gebied voor vestiging van bedrijven vanuit een lichte milieucategorie met een lage bijdrage aan geluidsbelasting.
 3. Buitenring: gebied in te vullen met kantoor(-achtige) bedrijven
 4. Gevoelige functies: onder andere wonen en natuur (buiten 50-55 dB(A) grens)

paarse pit(Zie indicatieve kaart. Boels zit in de blauwe Buitenring. De term Paarse Pit komt voort uit de startnotitie.) “
3.2.4.3 Masterplan duurzame versterking bedrijventerrein Voorst (klik eventueel hierop)

In deze visie is de vestiging van bedrijven in de Buitenring beperkt tot de categorieën 1 en 2 uit de brochure “Bedrijven en Milieuzonering “ van VNG. En daar valt Boels zeker niet onder.

Het industrieterrein Voorst is een gezoneerd industrieterrein. Zowel in het momenteel geldende Zonebeheersplan als in de beslisnota d.d. 31-01-2012 van het College is opgenomen dat “Bij wijzigings- of uitbreidingsprocedures of bij vestiging van nieuwe bedrijven houdt de gemeente Zwolle rekening met het in het Zonebeheersplan beschreven Paarse Pit model.”

Omdat er bestaande bedrijven op het industrieterrein zitten die op basis van de Paarse Pit-visie op een “verkeerde” plek zitten wil de Gemeente Zwolle voor deze bedrijven actie ondernemen.
“Er zullen nieuwe bedrijfslocaties moeten worden gecreëerd, om bedrijven die tegen de grenzen van hun groeimogelijkheden aanlopen te faciliteren. De inbreiding en herontwikkeling van Voorst A en mogelijke uitbreiding van een nieuwe bedrijvenlocatie (Voorst D) zijn voor de korte termijn hiervoor in beeld.”

En als klap op de vuurpijl geeft de Gemeente Zwolle aan hoe zij zich ten aanzien van nieuw vestigende bedrijven gaat opstellen.

“Bedrijven worden via een actief ‘verleidingsbeleid’ gestimuleerd zich op de juiste locatie te vestigen. Hiervoor worden instrumenten ontwikkeld. “ (vetgedrukt door redactie)

Als omwonenden constateren we dat:

 • De Gemeente op geen enkele wijze invulling heeft gegeven aan het vigerende beleid ten aanzien van een “actief verleidingsbeleid”.
 • De Gemeente op geen enkele wijze rekening heeft gehouden met het in het Zonebeheersplan voorgeschreven Paarse Pit-model”.
 • De huidige activiteiten van Boels wezenlijk anders zijn dan “Buitenring: gebied in te vullen met kantoor(-achtige) bedrijven

Als omwonenden constateren nu dat onze Gemeente de herrie van een bedrijf al TWEE jaar gedoogd, terwijl dat bedrijf zich volgens diezelfde gemeente nooit aan de rand van het industrieterrein had mogen vestigen.

Raad van State?

Schokkende cijfers over overlast van Boels B.V. En Gemeente grijpt niet in. Wat is er aan de hand met Zwolle?

Bewoners van Tormentilweg en Zalkerveerweg hebben over een periode van krap drie dagen (12, 13 en 14 maart jl.) de overlast van Boels bijgehouden.
De resultaten vinden wij schokkend. Gedurende deze 3 dagen hebben we uiteindelijk 306 (driehonderd en zes) keer geluidsoverlast geregistreerd. U leest het goed, 306 maal aantoonbaar overlast.

Die 306 momenten zorgden voor minimaal 1 tot 1,5 UUR geluidsoverlast PER DAG. Al met al hebben we bijna 4 uur overlast geregistreerd.

We willen u laten zien en horen met welke overlast wij elke dag te maken hebben. Daarom stellen wij de geregistreerde fragmenten als volgt ter beschikking:

De geluidsoverlast bestaat grofweg uit:

 • ruim 54 minuten zéér irritant gepiep
 • ruim 19 minuten zéér laagfrequent motorgebrom
 • Bijna 3 minuten gepiep, gecombineerd met motorgebrom
 • bijna 38 minuten motorherrie
 • bijna 86 minuten ‘gewoon” gepiep
 • ruim 26 minuten gepiep gecombineerd met allerlei soorten herrie
 • constructielawaai, getimmer, vallende ijzeren rijplaten etc.

Het uur met de meeste overlast was woensdag 12 maart jl. van 16.00-17.00 uur met wel met NEGENTIEN minuten overlast van de zestig.

De Gemeente Zwolle heeft goede beleidsplannen over het terugdringen van geluidsoverlast. Zie daarvoor bijvoorbeeld het “Actieplan geluid gemeente Zwolle” of “Nota Industriegeluid Zwolle” of “bestemmingsplan Nationaal Landschap IJsseldelta”. Daarin wordt gesproken over lagere streefwaarden voor geluid, het verlagen van het aantal inwoners, dat geluidsoverlast ondervindt enzovoort. Als burger krijg je dan de indruk dat de Gemeente dat ook meent.

Maar tegelijkertijd laat Zwolle het gewoon toe, dat een zwaar overlastveroorzakend bedrijf zich vestigt op een plek die volgens al die beleidsnota’s ongeveer de meest onlogische plek is. De Gemeente doet rond het moment van vestiging helemaal niets, kijkt alleen maar “of het dossier compleet is”. Vervolgens komen er tientallen overlastklachten (die voor 30% in een bureaula verdwenen), maar de Gemeente doet niets en gedoogt blijkbaar de overlast gewoon zonder enige beperking.
Ook het feit dat de straat met regelmatig ’s nachts rond 5-6 uur uit bed wordt gepiept leidt niet tot een actief ingrijpen door de Gemeente. De Gemeente onderzoekt van alles, maar dat duurt nu al bijna 2 jaar. Als omwonenden zijn we het zat, écht zat.

We hopen dat de verantwoordelijken voor het welzijn van de inwoners van Zwolle nu echt in actie komen en ons probleem méér dan serieus nemen.
Met vriendelijke groet,
Omwonenden Tormentilweg en Zalkerveerweg

N.B. 1.
Uitleg/verklaring/protocol van de opnames
Hieronder is aangegeven welke overlast wél en níet in deze rapportage is meegenomen.

 • Komende en vertrekkende vrachtwagens tellen we niet mee.
 • Ook nauwelijks hoorbare akoestische signalering hebben we niet meegenomen.
 • Alleen de ergste motorherrie tellen we mee. We hebben ook veel last van zeer langdurig gebrom van waarschijnlijk generatoren. Deze overlast hebben we vooralsnog buiten deze registratie gehouden evenals al het “normale” motorherriegeluid.
 • Ook volslagen nodeloos tijdenlang stationair draaiende vrachtwagenmotoren hebben we vooralsnog weggelaten.
 • Alle overlastsituaties waarbij tegelijkertijd stemmen in de buitenlucht hoorbaar waren zijn, in het kader van privacy, weggelaten.
 • Alle hoorbare, zeer duidelijk hoorbare en extreem luide alarmsignaleringsgepiep is meegenomen.

Concreet betekent dit, dat we eigenlijk nóg meer geluidsoverlast hebben, maar ons ook wel realiseren dat een bedrijfsterrein nu eenmaal geluid met zich meebengt. (wat overigens al 30 jaar zonder problemen aan elkaar grensde).

N.B. 2
We hebben ook veel last van het gebrom. Dat is laagfrequente herrie die echter via de computer moeilijker te “ervaren” is. Dit zijn geluiden die in de praktijk hoger zijn dan 70/80 db C.

N.B. 3
Nog een opmerking over de vogels. Gelukkig hebben we ook veel “overlast” van de vele vogels in ons landelijk gebied. In een aantal gevallen lijkt het alsof het geluid van de vogels luider is dan de herrie en het gepiep van Boels. En misschien is dat dan ook zo. Dat heeft te maken met het feit dat vlak bij het opname punt ook vogels onder de dakpannen zitten. En die halen we voor Boels uiteraard niet weg.

Overlastmelding 100, de HONDERDSTE melding !!

Melding vrijdag 28 maart 2014. Naam: (bekend bij Gemeente) Tormentilweg 8042MH ZWOLLE
De melding gaat over::
“Zaak Boels t.a.v. Milieuinspecteur B.A. van der G.”
Geluidsoverlast d.d. 24-03-2014 t/m 28-03-2014 De honderdste melding!!
Het klinkt heel feestelijk, maar dat is het uiteraard niet. Maar ik wil wel in één keer honderd meldingen doen. Niet over een periode van het afgelopen jaar, neen !!! Ik meld 100 x geluidsoverlast in de afgelopen week!!! Ja wel, honderd keer zijn er overbodige piepjes te horen geweest, elke keer minimaal 5 minuten. Totaal dus meer dan 500 minuten, dat is meer dan een reguliere werkdag. Behalve dan een werkdag bij Boels, want die begint ’s morgens om ongeveer 05:00 uur als de hele buurt nog ligt te slapen. En wie kan er ingrijpen en zorgen dat deze overlast stopt??? Ja wel….de gemeente Zwolle!! Maar helaas neemt u nog steeds geen maatregelen en stuurt u aan op een conflict met uw ingezetenen. Terwijl u heel simpel een sanctie kunt opleggen. Gemeente Zwolle, doe uw plicht !! Ik ga er vanuit uit dat u allen deze lente lekker buiten in de zon in alle rust geniet van het mooie weer. Wij kunnen er helaas alléén nog van dromen. En inmiddels kan ik al weer 2 meldingen toevoegen……zo vaak komt het dus voor.

Ein Lied Ohne Worte ! Waar klagen ze toch over ?

Op 12, 13 en 14 april jl. zijn er door de Gemeente geluidsmetingen gedaan. Weliswaar wat hen betreft: zéér indicatief. De metingen bevestigden bij de Gemeente het beeld dat ze al hadden, namelijk “dat de geluiden bij jullie woningen goed te horen zijn”. Tja.
Over dezelfde periode hebben wij als bewoners ook audio-opnamen gemaakt en zullen dat aan de Gemeente voorleggen ter vergelijking. Er wordt nu hard gewerkt aan de analyse van de audio-opnamen. De resultaten hiervan zullen we uiteraard ook op deze site vermelden.
Voor dit moment bieden wij u aan: een geluidsfragment van 1 minuut, opgenomen op Donderdag 13 maart rond 15.45 uur. Laten we het maar een duet noemen. Te gek voor woorden. Ein Lied ohne Worte !