Category Archives: Uncategorized

Een flink dikke muur. Alleen… er zit een gat in !

 

De geluidswand is inmiddels geplaatst.  2 (spuit)betonnen wanden van 2,5 cm dik. Met daar tussenin 50 cm EPS. Oftewel piepschuim. Aan de buitenkant komt dan nog cocos-bespanning en klimopbeplanting

De wand is 4,5 meter hoog en dus flink dik. En toch komt er nog geluid recht op ons af. Hoe kan dat ?

Simpel gezegd, er zit een gat in. Tussen de wand en het naastgelegen gebouw zit een gat van 3 meter. Daar kan de geluidsoverlast nog vrijelijk tussendoor.

Volgens de Gemeente levert het “dichten” van dit gat een reductie op van slechts 0,4 dB(A). Op de tekening bij het “geluid”-besluit van de Gemeente kan er geen geluid ongehinderd naar buiten. Maar in de praktijk kan dat dus wél.

We hebben de Gemeente om nadere uitleg gevraagd hoe dit kan.

Advertisement

Overleg loont !!!

18 februari 2015

Boels<>omwonenden<>Gemeente : Overleg loont!!

In mei 2014 hebben 71 omwonenden in een brief aan Burgemeester Meijer aandacht gevraagd voor de al langere tijd bestaande grote geluidshinder door Boels aan de Schoenerweg.
Ook hebben wij toen de Gemeenteraad in een informatiesessie uitgebreid geìnformeerd over de aard van de overlast. Alle Zwolse politieke partijen waren hierbij aanwezig en zeiden toe de zaak kritisch te zullen volgen.

Het resultaat was, dat Burgemeester Meijer en de wethouders Filip van As en Rene de Heer zich persoonlijk zijn gaan inzetten om tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen. Boels B.V. heeft daarbij toen aangegeven, bereid te zijn maatregelen te treffen die verder gaan dan volgens regelgeving verplicht is.

Op basis van de inzet B&W én de toezegging van Boels B.V. hebben de omwonenden in juli besloten om overleg nog een laatste kans te geven, vóórdat er mogelijke juridische procedures opgestart zouden gaan worden. Ook hebben we toen afgesproken om tijdens de overlegperiode een mediastilte in acht te nemen en het ambtelijk apparaat niet verder te belasten met grote aantallen geluidsoverlastmeldingen.

We zijn blij, dat het overleg heeft geleid tot een oplossing die afdoende moet zijn om de overlast tot een minimum te beperken. Dat betekent concreet dat er een geluidsscherm van 4,5 meter hoogte geplaatst wordt. Dit scherm is hoger dan volgens wetgeving nodig zou zijn. Door de keuze voor een hoger scherm is de verwachting dat ook de overlast van de veelvuldig hoorbare zeer luide akoestische signalering van de machines sterk zal worden verminderd.

Bij deze willen wij vooral Burgemeester Meijer en de Wethouders Filip van As en Rene de Heer bedanken voor hun inzet en betrokkenheid op dit voor ons als omwonenden heel belangrijke leefomgevingsonderwerp.
Ook bedanken wij de Gemeenteraad voor hun luisterend oor en hun inzet om het op de agenda van B&W te krijgen en te houden.
Tot slot zijn wij het bedrijf Boels erkentelijk, dat zij het probleem hebben onderkend en bereid zijn geweest hierin extra inzet te leveren.

We hopen als omwonenden dat de te plaatsen geluidswal daadwerkelijk leidt tot een afdoende afname van de overlast. Uiteraard blijven wij dat kritisch volgen.

18 februari 2015

B&W Zwolle, omwonenden en Boels zoeken samen naar oplossing

Nadat de omwonenden, na bijna 2 jaar overlast en wachten op maatregelen, het vertrouwen in de Gemeente Zwolle nagenoeg helemaal kwijt waren hebben 71 omwonenden in mei 2014 een open brief gestuurd naar Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle. Hierna is de zaak door Burgemeester Meijer en Wethouders serieus opgepakt. Dat heeft ertoe geleid, dat Burgemeester Meijer en de wethouders Filip van As en Rene de Heer zich persoonlijk gaan inzetten om tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen.

In dat kader is er op 2 juli jl. een overleg geweest tussen de Gemeente Zwolle, omwonenden en vertegenwoordigers van Boels. Partijen hebben duidelijk uit kunnen spreken hoe zij de situatie ervaren en wat zij daarvan vinden.
De beide wethouders hebben aangeboden om samen met alle partijen een onderzoek te doen op welke wijze de overlast door middel van maatregelen tot een acceptabel niveau beperkt kan worden. Boels B.V. heeft hierbij aangegeven, bereid te zijn maatregelen te treffen die verder gaan dan volgens regelgeving verplicht is.
Op basis van die toezegging van de Wethouders en van Boels B.V. zijn de omwonenden bereid om overleg nog een kans te geven. Wel willen wij als omwonenden een duidelijke tijdlijn daarbij.

Wat is het vervolg ?
Onder leiding van de Wethouders zullen akoestische experts van Boels en van omwonenden vaststellen wat nu precies de omvang, de aard, de intensiteit en de tijdsduur van de activiteiten op het bedrijfsterrein van Boels zijn. Dit moet leiden tot gemeenschappelijk gedragen duidelijkheid over de omvang, intensiteit en tijdsduur van overlast. Op basis daarvan dient bepaald te worden welke maatregelen minimaal nodig zijn om aan de geluidseisen te voldoen. Vervolgens wordt naar alternatieve extra maatregelen gekeken die de overlast tot een acceptabel niveau zullen gaan terugdringen.

Het overleg vindt plaats onder voorzitterschap van Burgemeester Meijer van Zwolle. Om dit overleg een serieuze kans te geven hebben wij als omwonenden besloten om gedurende het proces mediastilte in acht te nemen.

Inmiddels is duidelijk, dat er een geluidscherm gaat komen, dat de overlast tot een minimum gaat beperken. De Gemeente en Boels nemen nu de daarvoor gemaakte scenario’s door op effect en haalbaarheid. Uitgangspunt is dat uiteraard voldaan moet worden aan de geldende normen én dat Boels bereid is daarbij méér te doen dan wettelijk verplicht.