Category Archives: Naslag

Brief aan burgemeester: Bewoners voelen zich in de steek gelaten

D.d. 25-04-2014

Beste heer Meijer,

Inmiddels is nu na twee jaar gedogen éindelijk duidelijk geworden dat Boels formeel de geluidsnormen overschrijdt.
We begrijpen als omwonenden dat dé oplossing er nog steeds niet is.

Zoals u misschien inmiddels weet, voelen wij ons als omwonenden in de steek gelaten door de Gemeente Zwolle. We wonen dus in een Gemeente die TWEE jaar nodig heeft om te constateren, dat een zich NIEUW vestigend bedrijf al vanaf het begin niet aan de geluidsnormen voldoet en die dat gedurende die twee jaar gewoon gedoogt, ondanks inmiddels 130 overlastmeldingen.

Bij ons is inmiddels het beeld ontstaan dat de Gemeente Zwolle vooral bezig is om het probleem voor Boels op te lossen. Wij hebben de indruk dat de Gemeente Zwolle koudwatervrees heeft bij het aanpakken van Boels. De Gemeente vergeet dat zij echt wel zelf besluiten in het belang van haar burgers kan, mag en moet nemen, die voor Boels misschien minder convenient zijn. Uiteraard bestaat dan de kans dat zij bezwaar aantekenen en in beroep zullen gaan.
De Gemeente wekt nu echter de indruk het prettiger te vinden, dat bewoners in beroep moeten gaan, dan dat Boels in beroep moet gaan.

In dat kader willen wij u wijzen op een uiting van het ambtelijk apparaat, die bij de omwonenden als een intimiderende en weinig onpartijdige houding is overgekomen.
Het betreft de volgende tekst uit een brief van de Gemeente Zwolle, d.d.. 21-03-2013, ref. PU1303-0120.

““ Over de geldende geluidsnormen
……… Gelet op de afstand tussen het bedrijf Boels en de zonegrens (…….) kan het zijn dat Boels met succes kan verzoeken om ruimere geluidsnormen (maatwerkvoorschriften). Hiervoor moet een procedure worden gevolgd waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. “

Er wordt hier op geen enkele wijze gerefereerd aan de mogelijkheid dat de Gemeente ook zélf maatwerkvoorschriften kan opleggen, die zelfs kunnen leiden tot LAGERE grenswaarden (Voorschrift 2.20: vanuit de aard van de omgeving lagere grenswaarden.). Sterker nog, wij worden er ook niet op gewezen, dat wij als belanghebbenden óók een verzoek tot maatwerkvoorschriften kunnen indienen. Het bevreemdt ons echt, dat we door de Gemeente daarop niet geattendeerd zijn.
Zowel bij verruiming als bij verlaging zal uiteraard de argumentatie niet gemakkelijk zijn, maar dat betekent niet dat er een verschil tussen beide is.
Deze houding wordt door de omwonenden ervaren als : “Burger, hou nu je mond, want anders wordt de overlast nóg erger, en wij als Gemeente schatten dat in als reëel”.

U heeft een maatschappelijke zorgplicht naar uw burgers toe. En die gaat uiteindelijk verder dan uw economische zorgplicht naar commerciële instellingen.

Met vriendelijke groet,
Vincent Maas
Namens omwonenden Tormentilweg en Zalkerveerweg

P.S. Voor de goede orde: het industrieterrein en de woonwijk liggen al 30 jaar naast elkaar. Dus dat is het probleem niet.

Advertisement

Boels Zwolle is écht uniek, ook voor de Nederlandse Stichting Geluidshinder

Het doel van de Nederlandse Stichting Geluidshinder is geluidshinder in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Als onafhankelijke, ongebonden organisatie streeft zij daarbij naar de bescherming van (potentieel) gehinderden en van geluidsgevoelige gebieden.

img_logo-nsgDe activiteiten die de NSG uitvoert zijn onder te verdelen in:

  • beleidsbeïnvloeding, waaronder de ‘waakhondfunctie’;
  • beïnvloeding van de publieke opinie, door algemene (landelijke) publieksvoorlichting;
  • persoonlijke voorlichting op verzoek (‘vraagbaakfunctie’).

De NSG beschikt over veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder en de bestrijding ervan. Iedereen met vragen over dit onderwerp kan gebruik maken van deze kennis. Zowel overheden, bedrijfsleven als particulieren.

Navraag bij Nederlandse Stichting Geluidshinder leert dat ook zij geen vergelijkbare situaties in  Nederland kent, die met deze intensiteit te maken hebben met het fenomeen “akoestische alarmsignalering” . Zwolle is dus blijkbaar de enige Gemeente in Nederland die dit “overkomt”.

Lawaai van machines in de buitenlucht en de Europese Unie

De Europese Unie streeft naar het verder terugdringen van geluidsoverlast. Dat doet zij op vele manieren. Bijvoorbeeld door lokale overheden te dwingen om lokaal maatregelen te nemen voor dat terugdringen (zie daarvoor Actieplan Geluid gemeente Zwolle)

Ook ten aanzien van machines en apparatuur stelt de EU steeds strengere eisen.

Voor wat betreft alle zware bouwmachines van Boels is dat v.w.b. Nederland geregeld in de “Regeling Geluidsemissie buitenmaterieel“.

In de bijbehorende pre-ambule van het besluit van het Europees Parlement en de Raad wordt in paragraaf 15 expliciet aangegeven dat de lidstaten het gebruik van materieel in de open lucht moeten kunnen beperken overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag, teneinde de burger te beschermen tegen onredelijk hoge lawaaibelasting.

Laten we hopen, dat een gang naar de Europese rechter niet nodig is.

Europese Unie en geluidsoverlast

De EU blijft streven naar vermindering van geluidsoverlast voor haar burgers. Dat blijft nog steeds een probleem. Zie daarvoor ook de actieplannen die Gemeenten in het kader van het terugdringen van overlast moeten maken (voor Zwolle: klik op deze link)
In Europees verband vindt er een herbezinning plaats op de tot nu toe geldende meetnormen.
Geluid wordt op verschillende manieren gemeten. De meetmethode die het meest aansluit bij de “ontvangst”-mogelijkheden van het menselijk oor, wordt dB(A) genoemd.
Bij de die meetmethode wordt minder waarde gehecht aan lage tonen, omdat de mens die minder goed kan waarnemen.
Maar in bepaalde situaties (denk aan popconcerten en windturbines of zware industrie) is het laagfrequente geluid wel degelijk hoorbaar. In dat geval wordt bij het meten meer waarde toegekend aan de lagere frequenties. Die meetmethode wordt dB(C) genoemd.
In het kader van handhaving zijn de waarden in dB(A) in Nederland vooralsnog bepalend. Maar een gemeente kan de dB(C) waarden formuleren in regels om lage tonen te beheersen. Indien een geluidsbron veel lage tonen bevat zal de dB(C)-waarde veel hoger uitvallen dan de dB(A). Indien de dB(C)-waarde 15 dB hoger is dan de dB(A)-waarde heeft het brongeluid een sterk laagfrequent karakter. Bij de beoordeling van de hinder betekent dit dat de grenswaarde in het kader van het Activiteitenbesluit van 50 dB(A) in de dagperiode voor de gevel van de woning niet hoger mag zijn dan 65 dB(C) als gemiddelde waarde (langetijdgemiddelde). Voor kortstondige activiteiten wordt een Lmax= 70 dB(A) in de dagperiode gehanteerd.

In Europees verband wordt steeds meer overwogen om bij het bepalen van geluidsoverlast ook de db(C)-meting te betrekken.

Actieplan Geluid gemeente Zwolle

Bijgaand het “Actieplan Geluid Gemeente Zwolle” Dit plan is gemaakt in het kader van Europese regelgeving.

Een paar citaten:
“….Afgelopen jaren heeft de gemeente Zwolle actief beleid gevoerd om de geluidsituatie binnen de gemeente te verbeteren. ”

“Onze ervaring is dat burgers hun tuin erg belangrijk vinden. Ze beschouwen de tuin vaak als een verlengd onderdeel van de woning. Daarom hebben we dit belang opgenomen in de methodiek. We vinden wel dat er sprake moet zijn van een relevante
tuin en dat het grootste deel hiervan geluidbelast moet zijn. Wordt aan deze voorwaarden voldaan. Dan worden aan een woning hinderpunten toegekend.”.

Het verrassende is echter dat in het actieplan van 15 OKTOBER 2013 ten aanzien van industrielawaai het volgende wordt gesteld. !!?!?

“En knelpunten door industrielawaai doen zich in Zwolle niet voor. Daarom worden zowel railverkeers- als industrielawaai buiten beschouwing gelaten in dit plan.”

“geluidbelastingkaarten. Hierop zijn de geluidniveaus van wegverkeer en railverkeer te
zien. Voor industrielawaai is dat niet het geval. Dit komt omdat industrielawaai geen
knelpunten oplevert in onze gemeente.”

Actieplan geluid Gemeente Zwolle

Handreiking Industrielawaai en Vergunningsverlening

Uitgave: Kenniscentrum Min. van Infrastructuur en Milieu

Deze handreiking biedt overheden een hulpmiddel bij het voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai bij vergunningverlening. De handreiking is vooral bedoeld voor ambtenaren die adviseren over het geluidaspect in vergunningen.

handreikingindustrielawaaienvergunningverlening