Monthly Archives: April 2014

Maatwerkvoorschriften en maatschappelijke zorgplicht

Een bedrijf, grenzend aan een landelijk gebied of Nationaal Landschap?
V.w.b. de geluidsoverlast heeft de Gemeente Zwolle zeker de mogelijkheid om zelfs een lager beschermingsniveau op te leggen.
De bestrijding van geluidhinder is in het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) aangegeven als één van de prioriteiten van het Nederlandse milieubeleid.

Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel is een Gemeente verantwoordelijk en aanspreekbaar op een handelen, die maximaal mogelijk de fysieke leefomgeving van haar inwoners waarborgt. Dit wordt de maatschappelijke zorgplicht van een Gemeente genoemd.

Activiteitenbesluit in relatie met verantwoordelijkheid voor fysieke leefomgeving
Ook binnen het Activiteitenbesluit zijn er mogelijkheden om een lager beschermingsniveau op te leggen. Gemeenten hoeven niet tevreden te zijn met het opgelegde beschermingsniveau.
De eerste mogelijkheid is natuurlijk het maatwerk van voorschrift 2.20. In de toelichting wordt aangegeven dat ook vanuit de aard van de omgeving lagere grenswaarden kunnen worden voorgeschreven. Dat is weliswaar veel werk, maar kan worden toegepast als een Gemeente daadwerkelijk invulling wil geven aan haar maatschappelijke zorgplicht. Verhoudingsgewijs minder werk is de mogelijkheid (op termijn) van de gebiedsgerichte verordening ( het nu nog niet in werking zijnde artikel 2.19). Ook hier kunnen lagere grenswaarden worden voorgeschreven voor een bepaald gebied. Ook hier staat het dus mooi in de toelichting: “Uiteenlopende redenen of argumenten kunnen ten grondslag liggen aan de wens, behoefte of noodzaak tot afwijken. In beginsel zal het omgevingsgeluid bepalend kunnen zijn voor de mate van afwijking van de standaard geluidsnorm.”

Resumerend hebben gemeenten ook bij het Activiteitenbesluit dus wel degelijk de mogelijkheid om een gebiedsgericht geluidbeleid op te stellen. En dat kan heel wel een lager beschermingsniveau zijn.
Dus als een Gemeente meer bescherming wil bieden aan haar burgers voor bepaalde delen van haar grondgebied dan getuigt dat van het nemen van verantwoordelijkheid richting haar burgers. Zeker als in zo’n gebiedsdeel een sterk overlastproducerend bedrijf wordt gevestigd, dat weliswaar ligt aan de rand van een industrieterrein, maar direct grenst aan een landelijk gebied en Nationaal Landschap.
Belangrijk is dat de Gemeente goed motiveert waarom ze het wil en dat alle belangen (bewoners en bestaande bedrijven) goed worden afgewogen. Bij bestaande bedrijven wordt dan uiteraard niet gedacht aan net gevestigde nieuwe bedrijven.

V.w.b. het concrete geval van Boels dient de Gemeente in haar motivatie de onderstaande argumenten zwaar te laten wegen.

  • Het gaat NIET om een bestaand bedrijf maar om een zich vestigend bedrijf. Het feit dat het bedrijf er inmiddels al wel twee jaar zit, volgt uit het feit, dat Gemeente bij eerste melding Activiteitenbesluit geen akoestisch rapport heeft geëist. Pas bij een vervolgmelding Activiteitenbesluit is dat wél geëist.
  • Gemeente Zwolle wil concrete invulling geven aan haar verantwoordelijkheid om voor haar burgers de fysieke leefomgeving maximaal te waarborgen, haar maatschappelijke zorgplicht;
  • Het betreft een sterk overlastproducerend bedrijf, dat zich wil vestigen aan de rand van een industrieterrein, maar direct grenst aan een landelijk gebied en Nationaal Landschap (zie toelichting art. 2.20 lid 1)
  • De vestiging van het nieuwe bedrijf heeft plaatsgevonden in de periode dat het door de Gemeenteraad op 9 mei 2005 vastgestelde Masterplan Industrieterrein Voorst staand beleid was. Volgens het daarin genoemde “Paarse Pit“-principe wordt de buitenring van het Industrieterrein omschreven als een gebied dat ingevuld wordt met kantoor(-achtige) bedrijven
  • De locatie in Zwolle wijkt volledig af van alle landelijk perspectief resp. alle andere locaties in Nederland óf midden op industrieterreinen óf heel ver van enige bewoning.
  • De Gemeente Zwolle neemt de door haar uitgesproken ambitieniveau’s voor rustige woonwijken en landelijk gebied, zoals vastgelegd in haar beleidsdocument “Nota Industriegeluid Zwolle een helder geluid” van 11 juni 2007, niet alleen serieus maar wil die ook proactief in de praktijk brengen.

Mogelijkheden voor maatwerkvoorschriften geluid
Andere waarden (art. 2.20 lid 2)
Vaststellen lagere grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax) dan de standaard waarde is onder voorwaarden mogeljik.
Uiteenlopende redenen of argumenten kunnen ten grondslag liggen aan de wens, behoefte of noodzaak tot afwijken. Het omgevingsgeluid kan bepalend zijn voor de mate van  afwijking van de standaard geluidsnorm. De volgende invulling kan dan bijvoorbeeld aan de orde zijn:

  • Lagere geluidsgrenswaarden kunnen gesteld worden als het omgevingsgeluid zodanig laag is, dat de standaard grenswaarde tot hinder voor de omgeving leidt. Dit kan zich voordoen in situaties waarbij bedrijven gevestigd zijn in een rustige omgeving bijvoorbeeld een stille woonwijk of landelijk gebied.

http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/thema’s/geluid/beschermingsniveau-0/maatwerk/

NB. Bij inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein moeten grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder in acht genomen worden (zie ook: (Maatwerk en gezoneerd industrieterrein).
http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/activiteitenbesluit/gezoneerd/#Maatwerkvoorschriften

In dit verband wordt de Gemeente erop gewezen, dat het onderwerp Maatwerkvoorschriften in het kader van gezoneerde industrieterreinen niet voor niets is opgenomen onder het sub “hinder-gezondheid”. De Gemeente is immers primair verantwoordelijk voor een acceptabel leefmilieu van haar burgers, waarbij de volksgezondheid maximaal mogelijk gewaarborgd wordt.
Tot slot wordt er op gewezen, dat overlast niet alleen wordt veroorzaakt door hoogfrequente alarmsignalering, maar ook zeker door het laagfrequent gebrom van de langdurig op hoog toerental draaiende motoren van de machines.

Advertisement

Brief aan burgemeester: Bewoners voelen zich in de steek gelaten

D.d. 25-04-2014

Beste heer Meijer,

Inmiddels is nu na twee jaar gedogen éindelijk duidelijk geworden dat Boels formeel de geluidsnormen overschrijdt.
We begrijpen als omwonenden dat dé oplossing er nog steeds niet is.

Zoals u misschien inmiddels weet, voelen wij ons als omwonenden in de steek gelaten door de Gemeente Zwolle. We wonen dus in een Gemeente die TWEE jaar nodig heeft om te constateren, dat een zich NIEUW vestigend bedrijf al vanaf het begin niet aan de geluidsnormen voldoet en die dat gedurende die twee jaar gewoon gedoogt, ondanks inmiddels 130 overlastmeldingen.

Bij ons is inmiddels het beeld ontstaan dat de Gemeente Zwolle vooral bezig is om het probleem voor Boels op te lossen. Wij hebben de indruk dat de Gemeente Zwolle koudwatervrees heeft bij het aanpakken van Boels. De Gemeente vergeet dat zij echt wel zelf besluiten in het belang van haar burgers kan, mag en moet nemen, die voor Boels misschien minder convenient zijn. Uiteraard bestaat dan de kans dat zij bezwaar aantekenen en in beroep zullen gaan.
De Gemeente wekt nu echter de indruk het prettiger te vinden, dat bewoners in beroep moeten gaan, dan dat Boels in beroep moet gaan.

In dat kader willen wij u wijzen op een uiting van het ambtelijk apparaat, die bij de omwonenden als een intimiderende en weinig onpartijdige houding is overgekomen.
Het betreft de volgende tekst uit een brief van de Gemeente Zwolle, d.d.. 21-03-2013, ref. PU1303-0120.

““ Over de geldende geluidsnormen
……… Gelet op de afstand tussen het bedrijf Boels en de zonegrens (…….) kan het zijn dat Boels met succes kan verzoeken om ruimere geluidsnormen (maatwerkvoorschriften). Hiervoor moet een procedure worden gevolgd waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. “

Er wordt hier op geen enkele wijze gerefereerd aan de mogelijkheid dat de Gemeente ook zélf maatwerkvoorschriften kan opleggen, die zelfs kunnen leiden tot LAGERE grenswaarden (Voorschrift 2.20: vanuit de aard van de omgeving lagere grenswaarden.). Sterker nog, wij worden er ook niet op gewezen, dat wij als belanghebbenden óók een verzoek tot maatwerkvoorschriften kunnen indienen. Het bevreemdt ons echt, dat we door de Gemeente daarop niet geattendeerd zijn.
Zowel bij verruiming als bij verlaging zal uiteraard de argumentatie niet gemakkelijk zijn, maar dat betekent niet dat er een verschil tussen beide is.
Deze houding wordt door de omwonenden ervaren als : “Burger, hou nu je mond, want anders wordt de overlast nóg erger, en wij als Gemeente schatten dat in als reëel”.

U heeft een maatschappelijke zorgplicht naar uw burgers toe. En die gaat uiteindelijk verder dan uw economische zorgplicht naar commerciële instellingen.

Met vriendelijke groet,
Vincent Maas
Namens omwonenden Tormentilweg en Zalkerveerweg

P.S. Voor de goede orde: het industrieterrein en de woonwijk liggen al 30 jaar naast elkaar. Dus dat is het probleem niet.

Overlastmelding 129

Woensdag 23 april 2014. Naam: (bekend bij Gemeente)Tormentilweg 8042MJ ZWOLLE
Geachte hr. v. d. G.,
Heeft u ook heerlijk rustige Paasdagen gehad, nou wij wel. De Paasdagen mogen van mij wel maanden duren. Want het gepiep bij de firma Boels is in alle hevigheid weer losgebarsten. Met het mooie weer zitten wij vaak buiten, maar het jammerlijke gepiep past daar niet bij. Ik hoop dat dit mijn laatste klacht is en dat er begin mei een eind aan die herrie komt.
PEC Zwolle wint de beker en in een paar uur is er van alles geregeld, dit kan dus ook voor de bewoners rondom de firma Boels.

Hoe is de relatie van omwonenden met Boels ?

De links in dit artikel zijn aanklikbaar

logoboelsDie vraag kunnen we eenvoudig beantwoorden. Onze primaire aandacht heeft de Gemeente Zwolle. Simpelweg omdat niet Boels B.V.  het probleem is, maar de Gemeente. Dat hebben wij Boels dan ook vanaf het begin laten weten.
Wij beschouwen Boels als een zeer professioneel bedrijf, dat helaas wél op een compleet verkeerde locatie is terechtgekomen.

Door middel van een brief van 05 mei 2012 hebben wij Boels gewezen op de overlast en hen verzocht om maatregelen te nemen.
Naar aanleiding daarvan hebben wij prima overleggen (06-06-2012 en 20-12-2012) gehad met de toenmalige bedrijfsleider dhr. F.G. Er zijn toen praktische afspraken gemaakt die door Boels ook werden nagekomen.
Door middel van een brief van 11 november 2012 hebben wij Boels laten weten, dat wij hen niet zouden lastigvallen met onze overlastmeldingen. Simpelweg omdat die het probleem van de Gemeente waren en Boels “gewoon” hun werk deden.
Na verloop van tijd bleek het nakomen van de gemaakte afspraken voor Boels blijkbaar toch niet haalbaar. En helaas heeft Boels op een bepaald moment, zonder ons daarover te informeren, de gemaakte afspraken over de akoestische signalering aan de kant gegooid. Vanaf dat moment hebben wij dus continue overlast van óók de akoestische signalering.
Als omwonenden hebben wij door middel van een brief van 25 januari j.l. de CEO Pierre Boels een suggestie voor een oplossing gedaan. Helaas is daar door Boels nooit op gereageerd. Dat vinden we jammer.
We betreuren het dat de Gemeente Zwolle het bedrijf Boels ten tijde van de vestiging op geen enkele wijze tot ondersteuning is geweest. Als de Gemeente Zwolle bij de vestiging namelijk juist gehandeld had, was tóen duidelijk geworden aan welke eisen Boels had moeten voldoen en had Boels een investeringsbeslissing kunnen nemen op basis van lokatiescenario’s.
Ook vinden we het spijtig dat Boels, door het ons inziens nalatig handelen van de Gemeente Zwolle, nu kosten moet gaan maken voor voorzieningen ter beperking van de aangetoonde geluidsoverlast. Dat geld had Boels beter kunnen besteden aan investeringen in een bedrijfsterrein elders waarop ze zonder beperkingen 24 uur per dag hun bedrijfsactiviteiten hadden kunnen uitoefenen.
Boels is een groot bedrijf. Ook zij hebben Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. Zie http://www.boels.nl/over-boels/duurzaam-ondernemen .
We hopen als omwonenden oprecht dat Boels v.w.b. onze situatie daadwerkelijk invulling geeft aan hun voorgestane maatschappelijke zorgplicht.

De terreur van de decibel

Hieronder tref je een aantal citaten aan uit een column van Jan Kuiper, directeur Nederlandse Stichting Geluidshinder. Het stemt ons tot nadenken. U ook? Klik voor de volledige column op www.nsg.nl/nl/de_terreur_van_de_decibel.html

“Het is uiteraard een goede zaak dat er zoveel aandacht is voor ‘industriegeluid’. Akoestische adviesbureaus spinnen daar garen bij, althans voor zover ze er in slagen in deze markt opdrachten binnen te halen. Dat lukt beter wanneer je de opdrachtgever vertelt dat herrie maken binnen zekere grenzen kan en jij als adviseur er voor zult zorgen dat de vergunning er komt. Al dan niet impliciet krijgt men zo de opdracht het onderste uit de wettelijke kan te halen. Men opereert dan niet als onafhankelijk adviseur, maar als een advocaat die zich tot taak stelt de belangen van z’n cliënt te verdedigen.”

“Tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst van akoestisch adviseurs beweerde een van hen dat de rekenuitkomsten in complexe situaties soms wel 5 tot 10 dB(A) kunnen afwijken van de werkelijk optredende geluidsbelastingen.”

“Vaak lijkt het er op dat een akoestisch rapport door de overheid alleen gebruikt wordt om zich tegen kritiek in te dekken. Hierbij doet een rapport met een ingewikkeld model en veel berekeningsbladen het vaak beter dan een eenvoudig rapport, terwijl de berekeningsresultaten hetzelfde zijn. De overheid genereert daardoor niet alleen onnodig akoestisch onderzoek, maar werkt ook driftig mee aan het onnodig ingewikkeld maken ervan. De milieudienst van een gemeente vaart veelal blind op het rapport van de akoestisch adviseur.”

“Een bedrijf heeft er uiteraard belang bij dat er een ‘gunstig’ akoestisch rapport uit de bus rolt. Liefst zodanig dat er geen beperkingen zijn voor het uitvoeren van de gewenste luidruchtige activiteiten of dat de kosten voor geluidsmaatregelen tenminste beperkt blijven. De adviseur weet dat natuurlijk en is vaak geneigd het bedrijf als opdrachtgever niet teleur te stellen.”

“Veel adviseurs zijn ook niet altijd even kritisch op de aangereikte informatie en hetgeen zijn opdrachtgever representatief noemt. Voorts worden soms kengetallen voor geluidsbronnen aan de lage kant gehouden, wordt gerekend met bronnen op een verkeerde plaats of met een te gering aantal, of…… Steevast bedient de adviseur zich voor industrielawaai van het meest ingewikkelde rekenmodel dat er bestaat. Tel daarbij dat zijn rapport een boekwerk is met tientallen lijsten met onbegrijpelijke getallen en het is niet zo verwonderlijk dat omwonenden vaak denken dat hen een rad voor ogen wordt gedraaid. Dat is zeker het geval wanneer het bedrijf reeds in werking is en omwonenden gewoon kunnen horen en zien wat er gebeurt.”

Overlastmelding 128

Melding 18-04-2014. Naam: (bekend bij Gemeente) Tormentilweg 8042MH Zwolle

Zelfs op goede vrijdag waar veel mensen van hun vrije dag willen genieten de bij u welbekende herrie van Boels. Gemeente ik hoop dat u een verstandige beslissing neemt, dit bedrijf hoort hier niet!!!!!!!!!

Overlastmelding 127

Melding 18/04/2014. Naam: (bekend bij Gemeente) Tormentilweg 8042MJ ZWOLLE
Het lawaai is al weer enige dagen actief, soms lijkt het wel een dierentuin met brullende beren en piepende kraanvogels. Niets is minder waar het is bij de firma Boels. Wanneer komt het gemeentelijk apparaat in werking om hier een halt toe te roepen. Zo af en toe ontvluchten wij de herrie, om elders van de rust te genieten.