Stand van zaken 07-03-2014

Op 04-03-02014 is er contact geweest met M.van S./Gemeente Zwolle.Haar mail tref je hieronder aan.

Kort samengevat:

  • 7  maart is er nóg geen duidelijkheid.
  • Er wordt op korte termijn meetapparatuur geïnstalleerd (bij een van de bewoners in de achtertuin).
  • Gemeente denkt na over de vorm, waarin zij met jullie als bewoners in gesprek kan gaan. Om uit te leggen wat hun rol is, wat ze tot nu toe gedaan hebben en wat op dit moment in het overleg met de politiek en Boels het onderwerp is.

Wij hebben haar aangegeven, dat het geduld bij de bewoners begint op te raken en dat het gezien de reacties in de overlastmeldingen langzamerhand uit de hand begint te lopen.  Natuurlijk begrijpen we dat overleg tijd kost, maar dat we inmiddels wél 1,5 jaar in de herrie zitten. Probleem van de Gemeente is dat zij harde bewijzen moeten hebben. De regelgeving in Nederland is, althans volgens de Gemeente, nu zodanig dat een Gemeente niet zoveel meer “zomaar” op kan leggen. Wij denken dat de regelgeving een Gemeente nog voldoende mogelijkheden biedt om wél eisen voor te schrijven.

Wij denken dat op dit moment het woord “perspectief op een oplossing” voor ons als omwonenden het belangrijkste is.

Wij hebben haar voorgesteld een bewonersoverleg te organiseren, waarin de Gemeente hun uitleg kan geven en de bewoners kunnen aangeven wat ze van de Gemeente verwachten en wat hun mening is over de gang van zaken.

Van: M van S.

Verzonden: woensdag 5 maart 2014 16:24
Aan: ‘mail@boelsoverlast.nl’
Onderwerp: voortgang gesprek met Boels

Ongeveer twee weken geleden heeft een gesprek plaatsgevonden met Boels over mogelijke oplossingen om geluidsoverlast terug te dringen en over geluidsoverlast in de nachtelijke uren en over proefdraaien.

Na dit gesprek hebben wij telefonisch contact gehad en heb ik u verteld over dit gesprek. Ik heb hierin aangegeven dat wij de oplossing, die u als bewoners heeft aangedragen hebben besproken (het nieuwe gebouw zo plaatsen dat het als geluidsscherm kan functioneren). Boels heeft zelf ook alternatieven aangedragen. Enkele zijn de moeite waard om verder te onderzoeken. Wij hebben Boels de opdracht gegeven om de alternatieven door te laten rekenen naar de akoestische effecten hiervan. Ik heb in dit gesprek aangegeven dat wij na ongeveer twee weken hierover met het bedrijf verder zouden praten.

In uw mails en in uw laatste gesprek met dhr. van de G. geeft u aan dat u 7 maart uitsluitsel verwacht. Ik neem aan dat u dit heeft afgeleid uit de door mij genoemde termijn van twee weken. Echter, dit is  geen afspraak die ik met u heb gemaakt en op dit moment ook geen realistische verwachting. Boels heeft overeenkomstig de afspraak verschillende opties laten doorrekenen maar wij hebben nog aanvullende vragen gesteld over de rekenmethodes en aannames. Wij hebben Boels extra tijd gegeven om op onze aanvullende vragen antwoord te geven. Wij willen namelijk graag zo veel mogelijk duidelijkheid over het te verwachte effect van elke mogelijke oplossing (hoeveel geluidreductie wordt er door bereikt).

Dit betekent dat we niet deze week het vervolggesprek hebben maar dat dit wel op zeer korte termijn plaatsvindt. Het leek me goed hier helder over te zijn. Na dit gesprek zullen wij de voorgestelde oplossingen beoordelen en afspraken maken over:

–       Maatregelen die Boels moet treffen om aan de geluidseisen te voldoen en de termijn waarbinnen deze getroffen kunnen worden

–       Welke afspraken we maken over activiteiten die niet vallen onder de definitie van proefdraaien maar wel qua geluid daarmee vergelijkbaar zijn

Ondertussen loopt het onderzoek naar activiteiten in de nachtelijke uren verder. Er is zeker geen sprake van onwil om hiertegen handhavend op te treden. Wij kunnen dit alleen doen op basis van eigen constateringen. Het is voor heer van der G. echter ondoenlijk is om continu te meten of na een melding tijdig ter plaatse te zijn. De heer Van der G. heeft daarom contact met u opgenomen over de mogelijkheid om een onbemand geluidmeetsysteem te plaatsen. Het onbemand geluidsysteem meet vrijwel continu en er dankzij een terugluisterfunctie kunnen we vaststellen of er in de nachtperiode alarmsignalering te horen is geweest. Meneer van der G. had met uw vrouw afgesproken dat ik u nog zou bellen om uitleg te geven over het doel van de plaatsing van het onbemande geluidsysteem. Mogelijk heb ik met deze mail al antwoord op uw vragen gegeven en is het niet meer nodig dat ik u nog bel. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u mij bereiken onder het telefoonnummer xxxx. Uw reactie of u al of niet wilt meewerken aan de plaatsing van dit onbemande geluidsysteem kunt u mij mailen.

M van S.
beleidsadviseur IV

Gemeente Zwolle, PUL

Advertisement