Brief aan burgemeester: Bewoners voelen zich in de steek gelaten

D.d. 25-04-2014

Beste heer Meijer,

Inmiddels is nu na twee jaar gedogen éindelijk duidelijk geworden dat Boels formeel de geluidsnormen overschrijdt.
We begrijpen als omwonenden dat dé oplossing er nog steeds niet is.

Zoals u misschien inmiddels weet, voelen wij ons als omwonenden in de steek gelaten door de Gemeente Zwolle. We wonen dus in een Gemeente die TWEE jaar nodig heeft om te constateren, dat een zich NIEUW vestigend bedrijf al vanaf het begin niet aan de geluidsnormen voldoet en die dat gedurende die twee jaar gewoon gedoogt, ondanks inmiddels 130 overlastmeldingen.

Bij ons is inmiddels het beeld ontstaan dat de Gemeente Zwolle vooral bezig is om het probleem voor Boels op te lossen. Wij hebben de indruk dat de Gemeente Zwolle koudwatervrees heeft bij het aanpakken van Boels. De Gemeente vergeet dat zij echt wel zelf besluiten in het belang van haar burgers kan, mag en moet nemen, die voor Boels misschien minder convenient zijn. Uiteraard bestaat dan de kans dat zij bezwaar aantekenen en in beroep zullen gaan.
De Gemeente wekt nu echter de indruk het prettiger te vinden, dat bewoners in beroep moeten gaan, dan dat Boels in beroep moet gaan.

In dat kader willen wij u wijzen op een uiting van het ambtelijk apparaat, die bij de omwonenden als een intimiderende en weinig onpartijdige houding is overgekomen.
Het betreft de volgende tekst uit een brief van de Gemeente Zwolle, d.d.. 21-03-2013, ref. PU1303-0120.

““ Over de geldende geluidsnormen
……… Gelet op de afstand tussen het bedrijf Boels en de zonegrens (…….) kan het zijn dat Boels met succes kan verzoeken om ruimere geluidsnormen (maatwerkvoorschriften). Hiervoor moet een procedure worden gevolgd waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. “

Er wordt hier op geen enkele wijze gerefereerd aan de mogelijkheid dat de Gemeente ook zélf maatwerkvoorschriften kan opleggen, die zelfs kunnen leiden tot LAGERE grenswaarden (Voorschrift 2.20: vanuit de aard van de omgeving lagere grenswaarden.). Sterker nog, wij worden er ook niet op gewezen, dat wij als belanghebbenden óók een verzoek tot maatwerkvoorschriften kunnen indienen. Het bevreemdt ons echt, dat we door de Gemeente daarop niet geattendeerd zijn.
Zowel bij verruiming als bij verlaging zal uiteraard de argumentatie niet gemakkelijk zijn, maar dat betekent niet dat er een verschil tussen beide is.
Deze houding wordt door de omwonenden ervaren als : “Burger, hou nu je mond, want anders wordt de overlast nóg erger, en wij als Gemeente schatten dat in als reëel”.

U heeft een maatschappelijke zorgplicht naar uw burgers toe. En die gaat uiteindelijk verder dan uw economische zorgplicht naar commerciële instellingen.

Met vriendelijke groet,
Vincent Maas
Namens omwonenden Tormentilweg en Zalkerveerweg

P.S. Voor de goede orde: het industrieterrein en de woonwijk liggen al 30 jaar naast elkaar. Dus dat is het probleem niet.

Advertisement