Sysmex systeem: instellingen en geformuleerd doel

Verzonden: zondag 9 maart 2014 00:08
Aan: ‘G., B. van der’
CC: ‘m.van.s.@zwolle.nl’; ‘wa.v.@zwolle.nl’; ‘g.j@zwolle.nl’

Heer van der G.,

Met belangstelling hebben we kennis genomen van de informatie over het Sysmex-systeem.

Zoals afgesproken hebben wij dinsdag 11 maart contact over de plaatsing van het geluidsmeetsysteem.

Wij maken daarbij wél de volgende opmerkingen.
Zoals in de brief d.d. 21-03-2013/Gemeente Zwolle, ref PU1303-0120 onder conclusie 3 is vermeld, moet het bedrijf Boels voldoen aan de geluidsnormen uit het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (BARIM). Hierin staat dat het bedrijf op 50 meter van de inrichtingsgrens moet voldoen aan de normen die zijn gesteld in art. 2.17. lid 1.

Tabel 2.17b

07.00–19.00 uur

19.00–23.00 uur

23.00–07.00 uur

LAr,LT op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

Voorts nemen wij aan, dat u rekening houdt met de vereiste toeslagfactoren voor impulsachtig geluid en tonaal geluid, zoals opgenomen in de Handreiking Industrielawaai en vergunningsverlening.

Aangezien de voorgestelde meetopstelling bij de woning van één van de benadeelden zich ruim méér dan 50 meter van de inrichtingsgrens bevindt, kan de voorgestelde meting dus niet beschouwd worden als een representatieve meting ten aanzien van de feitelijke eisen. Dat neemt niet weg, dat wij denken dat ook op deze grotere afstand al zal blijken, dat de geluidsbelasting niet acceptabel zal zijn (al of niet na een theoretische herberekening in verband met de feitelijke afstand). Hierbij hanteren wij de stelregel, dat een afstandsverdubbeling tot de bron een geluidsvermindering van 3 dB(A) geeft.  In het geval dat de meetinstallatie zich op 100 meter van de inrichtingsgrens bevindt, zal de waarschijnlijke geluidsbelasting op 50 meter van de inrichtingsgrens dus 3 dB(A) hoger zijn.

Graag vernemen wij nog van u welke tijdlijnen u voor ogen heeft bij de meetperiode en welke doelen u daarbij geformuleerd heeft. Wij als bewoners willen nu snel duidelijkheid.

Wij begrijpen, dat de geluidsniveaumeter in staat is 1 Ly waarde te registreren. Daarbij gaat onze absolute voorkeur uit naar het registeren van Lceq.  (C-gewogen Equivalent Niveau: het lange termijn gemiddelde van het wisselende geluidniveau, voorzien van de C-weging (gehoorcorrectie voor hoge geluidniveaus). Zoals u bekend is hebben wij ook véél overlast van alle motoren die op vol vermogen met zeer lage dreun/bromfrequenties ons woongenot verstoren.

Met vriendelijke groet,
Omwonenden Tormentilweg en Zalkerveerweg

Advertisement