Boels en de Paarse Pit. Hoe de Gemeente Zwolle haaks handelde op haar eigen beleid.

Op 9 mei 2005 heeft de Gemeenteraad het “Masterplan Industrieterrein Voorst“ aangenomen. In dat Masterplan wordt gesproken over het zogenaamde Paarse Pit model. Dit model houdt in dat de zwaarst geluidproducerende bedrijven zich midden op het industrieterrein vestigen en dat de minst geluidproducerende bedrijven zich aan de rand/de schil zouden vestigen.

Hieronder treft u de letterlijke tekst uit het masterplan 2005 aan. (vetgedrukt door onze redactie)
“Masterplan Industrieterrein Voorst 2005:
In het door de Gemeenteraad op 9 mei 2005 vastgestelde Masterplan wordt gesproken over de Paarse Pit. Volgens het principe van de Paarse Pit kunnen in en om Voorst vier gebieden worden onderscheiden:

  1. Kern: gebied voor de vestiging van zware industrie, veel geluid, veel (zware) transportbewegingen, vervoer over weg, water en spoor.
  2. Binnenring: gebied voor vestiging van bedrijven vanuit een lichte milieucategorie met een lage bijdrage aan geluidsbelasting.
  3. Buitenring: gebied in te vullen met kantoor(-achtige) bedrijven
  4. Gevoelige functies: onder andere wonen en natuur (buiten 50-55 dB(A) grens)

paarse pit(Zie indicatieve kaart. Boels zit in de blauwe Buitenring. De term Paarse Pit komt voort uit de startnotitie.) “
3.2.4.3 Masterplan duurzame versterking bedrijventerrein Voorst (klik eventueel hierop)

In deze visie is de vestiging van bedrijven in de Buitenring beperkt tot de categorieën 1 en 2 uit de brochure “Bedrijven en Milieuzonering “ van VNG. En daar valt Boels zeker niet onder.

Het industrieterrein Voorst is een gezoneerd industrieterrein. Zowel in het momenteel geldende Zonebeheersplan als in de beslisnota d.d. 31-01-2012 van het College is opgenomen dat “Bij wijzigings- of uitbreidingsprocedures of bij vestiging van nieuwe bedrijven houdt de gemeente Zwolle rekening met het in het Zonebeheersplan beschreven Paarse Pit model.”

Omdat er bestaande bedrijven op het industrieterrein zitten die op basis van de Paarse Pit-visie op een “verkeerde” plek zitten wil de Gemeente Zwolle voor deze bedrijven actie ondernemen.
“Er zullen nieuwe bedrijfslocaties moeten worden gecreëerd, om bedrijven die tegen de grenzen van hun groeimogelijkheden aanlopen te faciliteren. De inbreiding en herontwikkeling van Voorst A en mogelijke uitbreiding van een nieuwe bedrijvenlocatie (Voorst D) zijn voor de korte termijn hiervoor in beeld.”

En als klap op de vuurpijl geeft de Gemeente Zwolle aan hoe zij zich ten aanzien van nieuw vestigende bedrijven gaat opstellen.

“Bedrijven worden via een actief ‘verleidingsbeleid’ gestimuleerd zich op de juiste locatie te vestigen. Hiervoor worden instrumenten ontwikkeld. “ (vetgedrukt door redactie)

Als omwonenden constateren we dat:

  • De Gemeente op geen enkele wijze invulling heeft gegeven aan het vigerende beleid ten aanzien van een “actief verleidingsbeleid”.
  • De Gemeente op geen enkele wijze rekening heeft gehouden met het in het Zonebeheersplan voorgeschreven Paarse Pit-model”.
  • De huidige activiteiten van Boels wezenlijk anders zijn dan “Buitenring: gebied in te vullen met kantoor(-achtige) bedrijven

Als omwonenden constateren nu dat onze Gemeente de herrie van een bedrijf al TWEE jaar gedoogd, terwijl dat bedrijf zich volgens diezelfde gemeente nooit aan de rand van het industrieterrein had mogen vestigen.

Raad van State?

Advertisement