Monthly Archives: April 2014

Overlastmelding 123

Melding 15-03-2014. Naam: (bekend bij Gemeente) Tormentilweg 8042MH Zwolle
De melding gaat over::
Dinsdag 15 maart 2014. Naast de “normale” overlast heeft tijdens een belangrijk gedeelte van de ochtend (het is nu 10.15 uur) een aantal machines (waarschijnlijk de bekende generatoren) aaneengesloten staan proefdraaien, wat volgens jullie echter geen proefdraaien is.

Advertisement

Overlastmelding 122

Melding 14-04-2014. Naam: (bekend bij Gemeente) Tormentilweg 8042MH ZWOLLE
De melding gaat over: “Zaak Boels t.a.v. Milieuinspecteur B.A. van der Gronde”
Tussen 17:45 – 18:35 uur weer véél overlast van Boels gehad. Akoestische signalering en gebrom van machines. In plaats van na een drukke werkdag lekker rustig aan het avondeten zitten, wordt de rust verstoord door dit bedrijf. Dit bedrijf hoort niet thuis aan de rand van dit natuurgebied. Gemeente, u heeft inmiddels al geruime tijd, de rapportages van het akoestisch onderzoek binnen. Stop het gedogen en sommeer Boels direct te stoppen met deze overlast. Zij hebben op basis van onzorgvuldig aanleveren van gegevens een vergunning gekregen. U kunt deze zonder meer weer intrekken. Doe dat dan OOK !!

Boels Zwolle is écht uniek, ook voor de Nederlandse Stichting Geluidshinder

Het doel van de Nederlandse Stichting Geluidshinder is geluidshinder in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Als onafhankelijke, ongebonden organisatie streeft zij daarbij naar de bescherming van (potentieel) gehinderden en van geluidsgevoelige gebieden.

img_logo-nsgDe activiteiten die de NSG uitvoert zijn onder te verdelen in:

  • beleidsbeïnvloeding, waaronder de ‘waakhondfunctie’;
  • beïnvloeding van de publieke opinie, door algemene (landelijke) publieksvoorlichting;
  • persoonlijke voorlichting op verzoek (‘vraagbaakfunctie’).

De NSG beschikt over veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder en de bestrijding ervan. Iedereen met vragen over dit onderwerp kan gebruik maken van deze kennis. Zowel overheden, bedrijfsleven als particulieren.

Navraag bij Nederlandse Stichting Geluidshinder leert dat ook zij geen vergelijkbare situaties in  Nederland kent, die met deze intensiteit te maken hebben met het fenomeen “akoestische alarmsignalering” . Zwolle is dus blijkbaar de enige Gemeente in Nederland die dit “overkomt”.

Lawaai van machines in de buitenlucht en de Europese Unie

De Europese Unie streeft naar het verder terugdringen van geluidsoverlast. Dat doet zij op vele manieren. Bijvoorbeeld door lokale overheden te dwingen om lokaal maatregelen te nemen voor dat terugdringen (zie daarvoor Actieplan Geluid gemeente Zwolle)

Ook ten aanzien van machines en apparatuur stelt de EU steeds strengere eisen.

Voor wat betreft alle zware bouwmachines van Boels is dat v.w.b. Nederland geregeld in de “Regeling Geluidsemissie buitenmaterieel“.

In de bijbehorende pre-ambule van het besluit van het Europees Parlement en de Raad wordt in paragraaf 15 expliciet aangegeven dat de lidstaten het gebruik van materieel in de open lucht moeten kunnen beperken overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag, teneinde de burger te beschermen tegen onredelijk hoge lawaaibelasting.

Laten we hopen, dat een gang naar de Europese rechter niet nodig is.

Europese Unie en geluidsoverlast

De EU blijft streven naar vermindering van geluidsoverlast voor haar burgers. Dat blijft nog steeds een probleem. Zie daarvoor ook de actieplannen die Gemeenten in het kader van het terugdringen van overlast moeten maken (voor Zwolle: klik op deze link)
In Europees verband vindt er een herbezinning plaats op de tot nu toe geldende meetnormen.
Geluid wordt op verschillende manieren gemeten. De meetmethode die het meest aansluit bij de “ontvangst”-mogelijkheden van het menselijk oor, wordt dB(A) genoemd.
Bij de die meetmethode wordt minder waarde gehecht aan lage tonen, omdat de mens die minder goed kan waarnemen.
Maar in bepaalde situaties (denk aan popconcerten en windturbines of zware industrie) is het laagfrequente geluid wel degelijk hoorbaar. In dat geval wordt bij het meten meer waarde toegekend aan de lagere frequenties. Die meetmethode wordt dB(C) genoemd.
In het kader van handhaving zijn de waarden in dB(A) in Nederland vooralsnog bepalend. Maar een gemeente kan de dB(C) waarden formuleren in regels om lage tonen te beheersen. Indien een geluidsbron veel lage tonen bevat zal de dB(C)-waarde veel hoger uitvallen dan de dB(A). Indien de dB(C)-waarde 15 dB hoger is dan de dB(A)-waarde heeft het brongeluid een sterk laagfrequent karakter. Bij de beoordeling van de hinder betekent dit dat de grenswaarde in het kader van het Activiteitenbesluit van 50 dB(A) in de dagperiode voor de gevel van de woning niet hoger mag zijn dan 65 dB(C) als gemiddelde waarde (langetijdgemiddelde). Voor kortstondige activiteiten wordt een Lmax= 70 dB(A) in de dagperiode gehanteerd.

In Europees verband wordt steeds meer overwogen om bij het bepalen van geluidsoverlast ook de db(C)-meting te betrekken.

Artikel Stentor 12-04-2014 over klachten bij Meldpunt Provincie

 

Klik op het artikel om te lezen

Klik op het artikel om te lezen

In de Stentor van zaterdag 12 april jl. stond een artikel met de kop “Meldpunt: 640 keer overlast“.
Dit artikel suggereert dat er ten aanzien van alle bedrijven in Overijssel 640 meldingen hebben plaatsgevonden.
Dat is niet juist. Het is belangrijk te realiseren, dat deze meldingen alleen betrekking hebben op de bedrijven, waarvan de Provincie het Bevoegd Gezag is. Dat is uitsluitend de zeer zware industrie. Zoals in Zwolle bijvoorbeeld: Scania. Van het overgrote gedeelte van de bedrijven is de Provincie NIET het bevoegd gezag. Meldingen bij het Meldpunt over deze bedrijven worden door de Provincie alleen maar doorgestuurd naar het geldend bevoegd gezag. Dat zijn bijna altijd de Gemeentes binnen Overijssel.
Wij hebben als omwonenden van Boels vorig jaar al (toen dit ook speelde) besloten géén dubbele meldingen te doen (bij Gemeente én Provincie), maar alleen bij het Bevoegd Gezag v.w.b. Boels . En dat is Gemeente Zwolle.
De teller v.w.b. de overlastmelding ten aanzien van Boels B.V. staat overigens op 121 meldingen.

Overlastmelding 121

Melding Vrijdag 11-04-2014. Naam: (bekend bij Gemeente) Tormentilweg 8042MH Zwolle
De melding gaat over::
Vrijdag 11-04-2014 Ook wij mochten weer genieten van het uit de slaap piepen in de ochtend. We begrijpen het écht niet. Los van discussies over akoestische onderzoeken is het voor de Gemeente toch niet zó moeilijk om Boels duidelijk te maken dat de Gemeente het niet accepteert, dat regelmatig bewoners vroeg in de ochtend “uit hun bed worden gepiept”?

Overlastmelding 120

Melding Vrijdag 11-04-2014. Naam: (bekend bij Gemeente) Tormentilweg 8042MH Zwolle
De melding gaat over::
Vanmorgen onaangenaam gewekt om 5.45 uur door de irritante akoestische signalering van Boels. Ook overdag veel geluidsoverlast.
En dat geld ook nog voor de dag van gisteren.

Overlastmelding 119

Melding Donderdag 10 maart 2014. Naam:(bekend bij Gemeente) Tormentilweg 13 8042MH Zwolle
De melding gaat over:
Naast de “normale” overlast heeft tijdens een belangrijk gedeelte van middag generatoren aaneengesloten staan proefdraaien, wat volgens jullie echter geen proefdraaien is.

Boels Zwolle…. een lokatie, uniek in Nederland.

De lokatie van Boels is, voor een dergelijk bedrijf,  in zijn omvang al aardig uniek in Nederland. Zijn ligging is nog méér uniek.

Om te beginnen is het het enige machineverhuurbedrijf in Nederland dat direct grenst aan een Nationaal Landschap .
Uit onderzoek blijkt vervolgens, dat het, los van de omvang, ook nog eens de enige lokatie in Nederland is, die én:

  • het dichtst op bewoning is gevestigd én
  • een vrije, ononderbroken geluidsuitstraling op woonhuizen heeft.

Hieronder treft u een overzicht aan van de vestigingen aan van Boels en andere grote verhuurders.
De tabel is gesorteerd op de afstand ten opzichte van huizen. Vermeld is tevens waar die dichtsbijzijnde  woningen zijn gesitueerd. Ook is aangegeven of er direct afstraling van geluid op woningen plaatsvindt.
Door middel van een link naar Google Maps kunt u een indruk krijgen hoe deze bedrijven (bijna allemaal) zijn gehuisvest óf midden op industrieterreinen óf ver van bewoning.

Klik op onderstaande link voor het overzicht (in Excelformat)
boels_vestigingen_afstanden