123 Machineverhuur. Hebben jullie daar dan geen last van?

Op het industrieterrein naast onze woonwijk is ook het bedrijf 123Machineverhuur gevestigd. Dat bedrijf zit voor wat betreft afstand zelfs nóg dichter op de woonwijk dan Boels. We krijgen regelmatig de vraag; hebben jullie dáár dan geen last van?

123machinerverhuur

Het antwoord is simpel: nauwelijks. Dat komt omdat het een “normaal” verhuurbedrijf is van bouwmachines en zwaarder materiaal. Natuurlijk horen we af en toe duidelijk gepiep en motorgebrom. En ook hebben we wel eens een demonstratie van een trilplaat aan een klant gehoord. Maar dat zijn allemaal geluiden die horen nu eenmaal bij een normaal industrieterrein. Daar ligt ook niet ons probleem. Al 30 jaar liggen industrieterrein en woonwijk naast elkaar. En al die jaren hoort men bedrijfsgeluiden. Die geluiden hebben altijd een incidenteel en tijdelijk karakter.

Het lokaal verhuurbedrijf op het voorterrein van Boels is ook een “normaal” verhuurbedrijf. Daar hebben omwonenden helemaal geen problemen mee.

Heel anders geldt dat voor de activiteiten op het achterterrein van Boels. Het daar gevestigde Bovenregionaal Onderhoudscentrum produceert bijna de hele dag continue herrie  (en vaak ook nacht). En daarbij praten we dan niet alleen over het ongelooflijk irritante gepiep (1 tot 1,5 uur per dag) maar ook over het geluid van langdurig laten draaien van zware motoren.

Beide bedrijven zijn aangemerkt als “verhuurbedrijf van bouwmachines e.d.” In de regelgeving is aangegeven dat bij deze bestemming er grote verschillen voorkomen in de feitelijke omvang en de aard van de werkzaamheden en dat daarom het Bevoegd Gezag hier nader onderzoek naar  moet doen. De Gemeente Zwolle heeft dat nagelaten.

locatie123machineverhuur

Advertisement

Jurisprudentie geeft omwonenden nog meer hoop

Het handhavingsbeleid in Nederland is zodanig ingericht, dat het Bevoegd Gezag MAG afzien van handhavend optreden, als er concreet zicht is op legalisatie. Er staat dus bewust niet dat het bevoegd gezag MOET afzien van handhavend optreden.

Het belangrijkste is, dat er ALTIJD een belangenafweging gemaakt moet worden. Die belangenafweging kan het bevoegd gezag dus nooit “zomaar” beleidsmatig schrappen.

Als omwonenden lijkt het ons, dat we meer dan duidelijk hebben aangetoond, dat deze herrie niet op deze locatie thuishoort.

“Zwolle hanteert strenge regels” ?!?

logortvoostOp de site van RTV Oost is een artikel opgenomen met de kop:
“Zwolle onderzoekt muziekevenementen na klachten over geluidsoverlast”

Het gaat over de diverse openluchtconcerten tijdens Koningsdag en Bevrijdingsdag.
In het artikel komt de volgende passage voor:
“Het is Zwolle een klein beetje een raadsel waarom zoveel inwoners geluidsoverlast ervaren. Mogelijk dat de weersomstandigheden een rol spelen. De organisatoren houden zich in elk geval goed aan de regels, blijkt uit onderzoek. Bovendien hanteert Zwolle strenge regels.”
openluchtconcert

“Bovendien hanteert Zwolle strenge regels????” Als direct omwonenden van het Bovenregionaal Onderhoudscentrum van Boels in Zwolle merken we weinig van die “strenge regels”. Bij ons wordt al twee jaar overlast gedoogd (er ligt een akoestisch rapport waarin overschrijding geconstateerd wordt) en worden de omwonenden met grote regelmaat ‘s nachts uit bed gepiept. En wat doet de “strenge” gemeente Zwolle? Precies. Vooralsnog niets.

Ook de tekst “Het is Zwolle een klein beetje een raadsel waarom zoveel inwoners geluidsoverlast ervaren” getuigt niet van een professioneel inschattingsvermogen voor wat betreft geluidsoverlast bij de Gemeente Zwolle. Het geluid was op kilometers afstand meer dan duidelijk te horen.

Het voordeel van die evenementen; het zijn maar een paar dagdelen per jaar.

Eindelijk !! College B&W Zwolle ziet de ernst in!

LogoGemeenteZwolleDindag 13 mei jl. zijn wij door de Gemeentesecretaris van Zwolle, mevrouw R. Riemersma, geïnformeerd over een initiatief vanuit het College van B&W.

Zij belde, mede naar aanleiding van het overleg eind april tussen bewoners en Gemeente.
In dat overleg begrepen de bewoners, dat er ná twee jaar gedoogde overlast en inmiddels een geconstateerde overschrijding van de normen nóg niet ingegrepen werd. Nee, integendeel, de Gemeente had wéér meer tijd nodig. Dat was voor de bewoners de aanleiding geen vertrouwen meer te hebben in het handelen van het ambtelijk apparaat. Wij hebben toen een brief gestuurd naar onze Burgemeester, dat wij ons enorm in de steek gelaten voelden.

We hebben in het gesprek met mevrouw Riemersma benadrukt, dat wij géén problemen hebben met bedrijvigheid (woningen en industrieterrein liggen al 30 jaar naast elkaar) en géén problemen met de lokale verhuurvestiging van Boels aan de voorzijde. Maar wél van de disproportioneel luide en zeer frequente akoestische machinesignalering en zwaar motorgebrom op het achterterrein. Zoals we inmiddels al vaak hebben aangegeven: Deze activiteiten horen niet plaats te vinden direct tegen een woonwijk aan.

Mevrouw Riemersma gaf aan, dat het College doordrongen is van ons probleem en dat per direct twee wethouders, t.w de heer de Heer en de heer van As zich persoonlijk met de zaak gaan bezighouden en in overleg treden met Boels B.V..

Hopelijk komt dit initiatief samen met het initiatief van 71 omwonenden richting Burgemeester Meijer en de heer Pierre Boels j.r.

Wij gaan de Gemeente vragen welke stappen concreet ondernomen worden en welke rol wij als omwonenden daarin kunnen spelen.

Informatiesessie met alle 8 fracties in de Zwolse Gemeenteraad !

Donderdag 15 mei jl. heeft een delegatie van de omwonenden een informatiesessie gehad met een vertegenwoordiging van de Gemeenteraad. Alle 8 fracties waren vertegenwoordigd. Wij kijken terug op een zinvolle sessie. We voelden ons serieus genomen. Ze hebben toegezegd het proces vanuit de Raad zeer kritisch te volgen. Wij hebben hen gevraagd B&W maximaal mogelijk te ondersteunen in het vinden van een definitieve oplossing.

U kunt onze (Powerpoint-)presentatie raadplegen via deze link. Daarin zijn ook drie geluidsfragmenten opgenomen om een idee te geven van de door ons ervaren overlast.

71 omwonenden vragen Burgemeester en de heer Pierre Boels in actie te komen

Door middel van open brieven hebben 71 omwonenden de Burgemeester van Zwolle Henk Jan Meijer en Boelseigenaar Pierre Boels jr. gevraagd samen tot een pragmatische oplossing voor de al twee jaar plaatsvindende ernstige geluidsoverlast aan de Schoenerweg in Zwolle te komen.
Het gaat daarbij met nadruk níet over de vestiging van het lokale verhuurbedrijf aan de voorzijde van het bedrijfsterrein. Daar hebben de omwonenden geen enkel probleem mee. Het betreft de activiteiten van het Bovenregionaal Onderhoudscentrum die op het achterterrein tegen de woonwijk aan in de open lucht worden uitgevoerd.

In de brief wordt aangegeven, dat de grootste bron van overlast, de 1 tot 1,5 uur per dag durende zeer luide akoestische alarmsignalering, 100% atypisch is voor een woonomgeving. Ook de Nederlandse Stichting Geluidshinder heeft dit in relatie met woningen nog nooit meegemaakt.

V.w.b. de ernstige overlast van de akoestische signalering maar ook het luide gebrom en gedreun van de zware machines hebben de omwonenden weinig vertrouwen meer in een oplossing op deze locatie. Daarom wordt de heer Meijer en de heer Boels gevraagd een oplossing te bedenken voor een andere locatie voor de activiteiten op het achterterrein. Het is nog niet te laat. Er is (nog) weinig geïnvesteerd. Alles vindt in de buitenlucht plaatst. (Daardoor is ook de overlast zo ernstig).

Voor de open brief aan Burgemeester Meijer, klik hier op

Voor de open brief aan Pierre Boels jr, klik hier op.

P.S. In de Stentor van 16-05- 2014 staat over dit initiatief een artikel. Klik hierop.
Daarin staat dat “Met name het electronisch gepiep van machines die achteruit rijden is ze een doorn in het oog”.
We zouden bijna zeggen, was dat maar waar!. Het gaat met nadruk om het zeer luide gepiep van zware bouwmachines, die ongeveer bij iedere beweging dat luide signaal produceren. Omhoog, omlaag, vooruit, achteruit, heen en weer, proefdraaien, uittesten etc. etc.

Handelde de Gemeente Zwolle in strijd met het Bestemmingsplan Voorst?

In het bestemmingsplan Voorst wordt uitgegaan van de indeling van bedrijven zoals dat door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is vastgesteld. Men noemt dat de “Staat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen”.
In die tabel wordt per StandaardBedrijfsIndeling (SBI-code) aangegeven met welke richtafstanden men t.a.v. geluid, geur, stof en gevaar rekening moet houden.

In het Bestemmingsplan Voorst is o.a. het volgende opgenomen
“g. In de subkolom “GROOTSTE AFSTAND” staat met “D” (divers) aangegeven dat binnen de bedrijfsactiviteit een erg grote variatie in milieubelasting voorkomt, hetgeen aanleiding is de toelaatbaarheid van geval tot geval nader te bezien.”

( Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen > 2.1.6 Afstanden en scores milieuaspecten)

Het Bovenregionaal Onderhoudsdepot van Boels valt onder de volgende SBI-codes, t.w.:

  • 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. Personenauto’s )
  • 773 Verhuur voor machines en werktuigen

Iedereen begrijpt, dat verhuur aan kleine bedrijven en particulieren (zoals ook op het voorgedeelte bij Boels plaatsvindt)
BoelsGoogleMapsVerhuurvoorzijdecompleet wat anders is dan een bovenregionaal Onderhoudsdepot voor zware bouwmachines in de buitenlucht.
IMGP0568uitsnede
Wij constateren, dat de Gemeente Zwolle op geen enkele wijze de toelaatbaarheid van het Regionaal Onderhoudsdepot heeft beoordeeld zoals in het Bestemmingsplan wordt voorgeschreven.
Dat blijkt ook wel uit het feit , dat de Gemeente weliswaar pas na 1,5 -2 jaar nu zelf ook constateert, dat de geluidsnormen worden overschreden.