Category Archives: Opvallende Zaken

Europese Unie en geluidsoverlast

De EU blijft streven naar vermindering van geluidsoverlast voor haar burgers. Dat blijft nog steeds een probleem. Zie daarvoor ook de actieplannen die Gemeenten in het kader van het terugdringen van overlast moeten maken (voor Zwolle: klik op deze link)
In Europees verband vindt er een herbezinning plaats op de tot nu toe geldende meetnormen.
Geluid wordt op verschillende manieren gemeten. De meetmethode die het meest aansluit bij de “ontvangst”-mogelijkheden van het menselijk oor, wordt dB(A) genoemd.
Bij de die meetmethode wordt minder waarde gehecht aan lage tonen, omdat de mens die minder goed kan waarnemen.
Maar in bepaalde situaties (denk aan popconcerten en windturbines of zware industrie) is het laagfrequente geluid wel degelijk hoorbaar. In dat geval wordt bij het meten meer waarde toegekend aan de lagere frequenties. Die meetmethode wordt dB(C) genoemd.
In het kader van handhaving zijn de waarden in dB(A) in Nederland vooralsnog bepalend. Maar een gemeente kan de dB(C) waarden formuleren in regels om lage tonen te beheersen. Indien een geluidsbron veel lage tonen bevat zal de dB(C)-waarde veel hoger uitvallen dan de dB(A). Indien de dB(C)-waarde 15 dB hoger is dan de dB(A)-waarde heeft het brongeluid een sterk laagfrequent karakter. Bij de beoordeling van de hinder betekent dit dat de grenswaarde in het kader van het Activiteitenbesluit van 50 dB(A) in de dagperiode voor de gevel van de woning niet hoger mag zijn dan 65 dB(C) als gemiddelde waarde (langetijdgemiddelde). Voor kortstondige activiteiten wordt een Lmax= 70 dB(A) in de dagperiode gehanteerd.

In Europees verband wordt steeds meer overwogen om bij het bepalen van geluidsoverlast ook de db(C)-meting te betrekken.

Artikel Stentor 12-04-2014 over klachten bij Meldpunt Provincie

 

Klik op het artikel om te lezen

Klik op het artikel om te lezen

In de Stentor van zaterdag 12 april jl. stond een artikel met de kop “Meldpunt: 640 keer overlast“.
Dit artikel suggereert dat er ten aanzien van alle bedrijven in Overijssel 640 meldingen hebben plaatsgevonden.
Dat is niet juist. Het is belangrijk te realiseren, dat deze meldingen alleen betrekking hebben op de bedrijven, waarvan de Provincie het Bevoegd Gezag is. Dat is uitsluitend de zeer zware industrie. Zoals in Zwolle bijvoorbeeld: Scania. Van het overgrote gedeelte van de bedrijven is de Provincie NIET het bevoegd gezag. Meldingen bij het Meldpunt over deze bedrijven worden door de Provincie alleen maar doorgestuurd naar het geldend bevoegd gezag. Dat zijn bijna altijd de Gemeentes binnen Overijssel.
Wij hebben als omwonenden van Boels vorig jaar al (toen dit ook speelde) besloten géén dubbele meldingen te doen (bij Gemeente én Provincie), maar alleen bij het Bevoegd Gezag v.w.b. Boels . En dat is Gemeente Zwolle.
De teller v.w.b. de overlastmelding ten aanzien van Boels B.V. staat overigens op 121 meldingen.

Boels Zwolle…. een lokatie, uniek in Nederland.

De lokatie van Boels is, voor een dergelijk bedrijf,  in zijn omvang al aardig uniek in Nederland. Zijn ligging is nog méér uniek.

Om te beginnen is het het enige machineverhuurbedrijf in Nederland dat direct grenst aan een Nationaal Landschap .
Uit onderzoek blijkt vervolgens, dat het, los van de omvang, ook nog eens de enige lokatie in Nederland is, die én:

 • het dichtst op bewoning is gevestigd én
 • een vrije, ononderbroken geluidsuitstraling op woonhuizen heeft.

Hieronder treft u een overzicht aan van de vestigingen aan van Boels en andere grote verhuurders.
De tabel is gesorteerd op de afstand ten opzichte van huizen. Vermeld is tevens waar die dichtsbijzijnde  woningen zijn gesitueerd. Ook is aangegeven of er direct afstraling van geluid op woningen plaatsvindt.
Door middel van een link naar Google Maps kunt u een indruk krijgen hoe deze bedrijven (bijna allemaal) zijn gehuisvest óf midden op industrieterreinen óf ver van bewoning.

Klik op onderstaande link voor het overzicht (in Excelformat)
boels_vestigingen_afstanden

Bericht van onze Burgervader Henk Jan Meijer

Na de overwinning van PEC Zwolle in de IJsselderby hebben wij een “Bericht aan onze Burgervader” Henk Jan Meijer verstuurd. Met daarin de hoop, dat hij ons, inwoners van Zwolle, niet alleen bij PEC -Zwolle vertegenwoordigt, maar ook ons in onze vooralsnog ongelijke strijd tegen de overlast van Boels.

Naar aanleiding daarvan hebben wij van hem een antwoord ontvangen. Hieronder treft u het “Bericht van onze Burgervader” aan.

” Beste Omwonenden Tormentilweg en Zalkerveerweg,

Als burgemeester behartig ik de belangen van alle inwoners en ondernemers van onze mooie stad. Dus ook voor uw belangen, namelijk voorkomen van overlast door het bedrijf Boels, kom ik op.
Ik vraag u om vertrouwen te hebben in de stappen die wij als gemeente nemen. Ik begrijp uiteraard dat het voor uw gevoel veel te langzaam gaat. Dit is echter nodig voor een zorgvuldig proces, waarbij uw belangen en de belangen van het bedrijf Boels goed afgewogen worden. Mijn ambtenaren doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt, neemt u dan gerust contact met hen op. Zij kunnen u het beste helpen.

zwolle

 

 

Henk Jan Meijer,
Burgemeester “

Gemeente Zwolle komt Zwolse garagebedrijven tegemoet !

Zwolse garagebedrijven kunnen zich voortaan de investering van een dure rookgas-afvoer besparen.

Dat komt door de nieuwe interpretatie die de Gemeente Zwolle geeft aan het wetsartikel, dat het proefdraaien van verbrandingsmotoren in de buitenlucht expliciet verbied.

auto-uitlaat_tcm19-105075Vroeger werd bijvoorbeeld na een garagebeurt of APK de auto even buiten uitgeprobeerd, maar sinds de invoering van het zogenaamde Activiteitenbesluit is dat volgens artikel 4.84, lid 3 verboden.

Maar uit een uitleg, die wij van de Gemeente hebben gekregen begrijpen we dat het toch mag. De garagehouder moet bij controle dan wel zeggen, dat het niet om proefdraaien gaat, maar dat hij de koplampen aan het testen is. !!!?!?!

Overigens is het buiten proefdraaien of testen van lampen niet echt goed voor het milieu.

Tekst uitleg Gemeente Zwolle, mail d.d. 19-12-2013, ref. Mevrouw M. van S.:
” De interpretatie over wat proefdraaien is heeft vooral te maken met het doel waarom een motor aanstaat.
Als dit is omdat het voertuig moet worden voortbewogen, heet het transportbeweging (of dit nu een nuttige beweging is in uw ogen of niet)
Als dit is om lampen te laten branden die getest moeten worden is het geen transportbeweging maar toch ook geen proefdraaien en dus gewoon een van de toegestane activiteiten van het bedrijf. “

Proefdraaien is opeens geen proefdraaien meer !?!

“Één van de vormen van overlast bestaat uit het langdurig onder volle belasting laten proefdraaien van de generatoren van zogenaamde evenementenverlichting. Proefdraaien van verbrandingsmotoren in de open lucht is bij wet niet toegestaan. Desondanks gebeurt dat dus wel. Het is zelfs expliciet beschreven in een door Boels zelf aangeleverd akoestisch onderzoek. Ook de Gemeente gaf duidelijk aan, dat dat niet was toegestaan en dat we direct konden bellen als het zich voordeed. Er zou dan opgetreden worden.

Op 16 december stond weer een rij generatoren langdurig te stampen. Daarop hebben wij direct de Gemeente gebeld, zodat zij kon gaan handhaven. De Gemeente stelt dat zij bij Boels zijn geweest. Desondanks hebben de generatoren toch nog een uur herrie staan maken.

Groot was onze verbazing, zeg maar verbijstering toen we van de Gemeenteambtenaar in kwestie (uit zijn mondelinge toelichting) moesten begrijpen, dat hij tot de conclusie was gekomen dat deze activiteit toch níet  als het proefdraaien van verlichtingsgeneratoren beschouwd diende te worden, ondanks het feit, dat dus een hele rij generatoren langdurig (meer dan 50 minuten) stond te stampen. Boels c.s. stelden namelijk dat het niet om het proefdraaien van de motoren ging maar dat het om het uittesten van de verlichting ging (!?!) (50 minuten, midden overdag).

CITAAT UIT AKOESTISCHE RAPPORT d.d. 02-08-2013 (inmiddels 9 maanden oud)  van Akoestisch Buro T. in opdracht van Boels B.V. (Hierin geeft Boels gewoon toe, dat deze activiteit plaatsvindt).
“De dieselaggregaten worden na het onderhoud gedurende ca. een half uur proefgedraaid onder volle belasting, bij voorkeur in de hal, maar als er veel aggregaten zijn teruggekomen (na grote evenementen), dan gebeurt dit ook buiten naast de hal.”

We hebben de Gemeente gevraagd om ons ook nog schriftelijk uitleg te geven over deze conclusie. “

Brommen en gepiep, hoe zit dat eigenlijk?

Het belangrijkste gedeelte van de door ons ervaren overlast bestaat uit:

 • de luid akoestische alarmsignalering (de hoogfrequente “piep”geluiden) en
 • het langdurig laten draaien (ook op vol vermogen) van de zeer zware bouw- werkmachines (het laagfrequente “gedreun en gebrom”) .

Hoe moet/kan hier mee worden omgegaan als hierdoor overlast ontstaat?

Hierover hebben wij contact gehad met de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

img_logo-nsg

Akoestische signalering

De akoestische signalering van motorvoertuigen moet worden meegenomen bij de beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer en getoetst worden aan de grenswaarden zoals die zijn vastgelegd in de milieuvergunning dan wel in het Activiteitenbesluit. Bij deze beoordeling zal dan een straffactor van 5 dB(A) moeten worden gehanteerd i.v.m. het tonale karakter ervan. De overheid is bevoegd om bij overlastgevende situaties beperkende voorwaarden aan een bedrijf op te leggen. Het gebruik van akoestische signalering is overigens, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, niet bij wet of anderzins verplicht.

Het laagfrequente “gedreun en gebrom”

Geluid wordt op verschillende manieren gemeten. De meetmethode die het meest aansluit bij de “ontvangst”-mogelijkheden van het menselijk oor, wordt dB(A) genoemd.
Bij de die meetmethode wordt minder waarde gehecht aan lage tonen, omdat de mens die minder goed kan waarnemen.
Maar in situaties met hogere volumes (denk aan popconcerten) is het laagfrequente geluid wel degelijk hoorbaar. In dat geval wordt bij het meten meer waarde toegekend aan de lagere frequenties. Die meetmethode wordt dB(C) genoemd.

In het kader van handhaving zijn de waarden in dB(A) bepalend. Maar een gemeente kan de dB(C) waarden formuleren in regels om lage tonen te beheersen. Indien een geluidsbron veel lage tonen bevat zal de dB(C)-waarde veel hoger uitvallen dan de dB(A). Indien de dB(C)-waarde 15 dB hoger is dan de dB(A)-waarde heeft het brongeluid een sterk laagfrequent karakter. Bij de beoordeling van de hinder betekent dat de grenswaarde in het kader van het Activiteitenbesluit van 50 dB(A) in de dagperiode voor de gevel van de woning niet hoger mag zijn dan 65 dB(C) als gemiddelde waarde (langtijdgemiddelde). Voor kortstondige activiteiten wordt een Lmax= 70 dB(A) in de dagperiode gehanteerd.
Kortstondig betekent in dit geval incidenteel.

In ons geval is het verschil tussen dB(A) en dB(C) ongeveer 20 tot 25 dB, zowel in de buitenlucht als binnen in huis,

Bijgaand treft u als voorbeeld een meetpagina uit het akoestisch rapport aan. Het betreft een van de herrie producerende machines. Wat opvalt is dat er geen informatie is opgenomen over de geproduceerde dB(C)-geluidsdruk. Het grote verschil dat zich voordoet tussen dB(A)-meting en dB(C)-meting is op deze wijze dus niet in beeld gebracht en kan derhalve niet in de beoordeling betrokken worden.

We zijn erg benieuwd met welke oplossingen de gemeente Zwolle binnenkort gaat komen.

akoestisch hoogwerker

Schokkende cijfers over overlast van Boels B.V. En Gemeente grijpt niet in. Wat is er aan de hand met Zwolle?

Bewoners van Tormentilweg en Zalkerveerweg hebben over een periode van krap drie dagen (12, 13 en 14 maart jl.) de overlast van Boels bijgehouden.
De resultaten vinden wij schokkend. Gedurende deze 3 dagen hebben we uiteindelijk 306 (driehonderd en zes) keer geluidsoverlast geregistreerd. U leest het goed, 306 maal aantoonbaar overlast.

Die 306 momenten zorgden voor minimaal 1 tot 1,5 UUR geluidsoverlast PER DAG. Al met al hebben we bijna 4 uur overlast geregistreerd.

We willen u laten zien en horen met welke overlast wij elke dag te maken hebben. Daarom stellen wij de geregistreerde fragmenten als volgt ter beschikking:

De geluidsoverlast bestaat grofweg uit:

 • ruim 54 minuten zéér irritant gepiep
 • ruim 19 minuten zéér laagfrequent motorgebrom
 • Bijna 3 minuten gepiep, gecombineerd met motorgebrom
 • bijna 38 minuten motorherrie
 • bijna 86 minuten ‘gewoon” gepiep
 • ruim 26 minuten gepiep gecombineerd met allerlei soorten herrie
 • constructielawaai, getimmer, vallende ijzeren rijplaten etc.

Het uur met de meeste overlast was woensdag 12 maart jl. van 16.00-17.00 uur met wel met NEGENTIEN minuten overlast van de zestig.

De Gemeente Zwolle heeft goede beleidsplannen over het terugdringen van geluidsoverlast. Zie daarvoor bijvoorbeeld het “Actieplan geluid gemeente Zwolle” of “Nota Industriegeluid Zwolle” of “bestemmingsplan Nationaal Landschap IJsseldelta”. Daarin wordt gesproken over lagere streefwaarden voor geluid, het verlagen van het aantal inwoners, dat geluidsoverlast ondervindt enzovoort. Als burger krijg je dan de indruk dat de Gemeente dat ook meent.

Maar tegelijkertijd laat Zwolle het gewoon toe, dat een zwaar overlastveroorzakend bedrijf zich vestigt op een plek die volgens al die beleidsnota’s ongeveer de meest onlogische plek is. De Gemeente doet rond het moment van vestiging helemaal niets, kijkt alleen maar “of het dossier compleet is”. Vervolgens komen er tientallen overlastklachten (die voor 30% in een bureaula verdwenen), maar de Gemeente doet niets en gedoogt blijkbaar de overlast gewoon zonder enige beperking.
Ook het feit dat de straat met regelmatig ’s nachts rond 5-6 uur uit bed wordt gepiept leidt niet tot een actief ingrijpen door de Gemeente. De Gemeente onderzoekt van alles, maar dat duurt nu al bijna 2 jaar. Als omwonenden zijn we het zat, écht zat.

We hopen dat de verantwoordelijken voor het welzijn van de inwoners van Zwolle nu echt in actie komen en ons probleem méér dan serieus nemen.
Met vriendelijke groet,
Omwonenden Tormentilweg en Zalkerveerweg

N.B. 1.
Uitleg/verklaring/protocol van de opnames
Hieronder is aangegeven welke overlast wél en níet in deze rapportage is meegenomen.

 • Komende en vertrekkende vrachtwagens tellen we niet mee.
 • Ook nauwelijks hoorbare akoestische signalering hebben we niet meegenomen.
 • Alleen de ergste motorherrie tellen we mee. We hebben ook veel last van zeer langdurig gebrom van waarschijnlijk generatoren. Deze overlast hebben we vooralsnog buiten deze registratie gehouden evenals al het “normale” motorherriegeluid.
 • Ook volslagen nodeloos tijdenlang stationair draaiende vrachtwagenmotoren hebben we vooralsnog weggelaten.
 • Alle overlastsituaties waarbij tegelijkertijd stemmen in de buitenlucht hoorbaar waren zijn, in het kader van privacy, weggelaten.
 • Alle hoorbare, zeer duidelijk hoorbare en extreem luide alarmsignaleringsgepiep is meegenomen.

Concreet betekent dit, dat we eigenlijk nóg meer geluidsoverlast hebben, maar ons ook wel realiseren dat een bedrijfsterrein nu eenmaal geluid met zich meebengt. (wat overigens al 30 jaar zonder problemen aan elkaar grensde).

N.B. 2
We hebben ook veel last van het gebrom. Dat is laagfrequente herrie die echter via de computer moeilijker te “ervaren” is. Dit zijn geluiden die in de praktijk hoger zijn dan 70/80 db C.

N.B. 3
Nog een opmerking over de vogels. Gelukkig hebben we ook veel “overlast” van de vele vogels in ons landelijk gebied. In een aantal gevallen lijkt het alsof het geluid van de vogels luider is dan de herrie en het gepiep van Boels. En misschien is dat dan ook zo. Dat heeft te maken met het feit dat vlak bij het opname punt ook vogels onder de dakpannen zitten. En die halen we voor Boels uiteraard niet weg.

Het nut van een Rechtsbijstandverzekering !

Een Rechtsbijstandverzekering? Die heb je toch niet nodig? Ik kan mijn eigen boontjes toch wel doppen? Menigeen zal er zo over denken.

Totdat….
toga+en+hamer
Totdat je bijvoorbeeld een geschil krijgt met je Gemeente en een groot bedrijf.
Bijvoorbeeld Gemeente Zwolle met zo’n 125.000 inwoners en een begroting van 400 miljoen Euro.
Bijvoorbeeld Boels, een bedrijf met ruim 300 filialen en 1800 bouwmarkt-outlets in 9 landen.

Juridische kosten zijn bij hen “gewoon” een onderdeel van de begroting. Als je je als particulier tegen dergelijke partijen wilt verdedigen, wordt het een kwestie van lange adem en veel geld.

Daarom zijn we blij wél Rechtsbijstandverzekeringen afgesloten te hebben. We worden tot nu toe ondersteund door ARAG, Achmea en Unive.

En? Heb jij een Rechtsbijstandverzekering?
Denk er maar eens over na!

Overlastmelding 108: Luxueus en prestigieus hotel aan de Tormentilweg?

Melding Woensdag 2 april 2014. Naam: (bij Gemeente bekend) Tormentilweg 8042MH Zwolle
De melding gaat over::
LUXUEUS EN PRESTIGIEUS HOTEL AAN DE TORMENTILWEG?
Woensdag 2 maart 2014 06.15 uur. Worden weer wakker met gepiep.
Niet te geloven. Boels doet gewoon maar. En luistert blijkbaar niet naar de Gemeente Zwolle. We nemen althans aan, dat jullie het bedrijf al vele malen hebben aangesproken dat er in het tijdvak 23.00 -07-00 uur geen herrie geproduceerd mag worden. Maar Boels doet gewoon (bedrijfsmatig begrijpelijk) en de Gemeente gedoogt dat gewoon en laat haar inwoners braaf overlastmeldingen indienen (die vervolgens voor een belangrijk gedeelte verdwijnen).
Waarom zeggen jullie Boels v.w.b. het nachttijdvak sowieso niet de wacht aan? Over de herrie in dat tijdvak kan toch HELEMAAL geen onduidelijkheid bestaan? Spelen er soms andere belangen? Waarom wekken jullie de indruk het vooral Boels naar de zin te willen maken in plaats van te zorgen voor het welzijn van jullie inwoners?
Waarom gedogen jullie nu al MAANDEN lang die herrie ?

Stel nu dat er een prestigieus hotel had gestaan aan de Tormentilweg. Of een vakantiepark, dat inkomsten genereert voor de stad Zwolle. Was het hele proces dan ook zo traag en onzorgvuldig verlopen als nu?