Tag Archives: pierre boels

Eindelijk !! College B&W Zwolle ziet de ernst in!

LogoGemeenteZwolleDindag 13 mei jl. zijn wij door de Gemeentesecretaris van Zwolle, mevrouw R. Riemersma, geïnformeerd over een initiatief vanuit het College van B&W.

Zij belde, mede naar aanleiding van het overleg eind april tussen bewoners en Gemeente.
In dat overleg begrepen de bewoners, dat er ná twee jaar gedoogde overlast en inmiddels een geconstateerde overschrijding van de normen nóg niet ingegrepen werd. Nee, integendeel, de Gemeente had wéér meer tijd nodig. Dat was voor de bewoners de aanleiding geen vertrouwen meer te hebben in het handelen van het ambtelijk apparaat. Wij hebben toen een brief gestuurd naar onze Burgemeester, dat wij ons enorm in de steek gelaten voelden.

We hebben in het gesprek met mevrouw Riemersma benadrukt, dat wij géén problemen hebben met bedrijvigheid (woningen en industrieterrein liggen al 30 jaar naast elkaar) en géén problemen met de lokale verhuurvestiging van Boels aan de voorzijde. Maar wél van de disproportioneel luide en zeer frequente akoestische machinesignalering en zwaar motorgebrom op het achterterrein. Zoals we inmiddels al vaak hebben aangegeven: Deze activiteiten horen niet plaats te vinden direct tegen een woonwijk aan.

Mevrouw Riemersma gaf aan, dat het College doordrongen is van ons probleem en dat per direct twee wethouders, t.w de heer de Heer en de heer van As zich persoonlijk met de zaak gaan bezighouden en in overleg treden met Boels B.V..

Hopelijk komt dit initiatief samen met het initiatief van 71 omwonenden richting Burgemeester Meijer en de heer Pierre Boels j.r.

Wij gaan de Gemeente vragen welke stappen concreet ondernomen worden en welke rol wij als omwonenden daarin kunnen spelen.

Advertisement

Informatiesessie met alle 8 fracties in de Zwolse Gemeenteraad !

Donderdag 15 mei jl. heeft een delegatie van de omwonenden een informatiesessie gehad met een vertegenwoordiging van de Gemeenteraad. Alle 8 fracties waren vertegenwoordigd. Wij kijken terug op een zinvolle sessie. We voelden ons serieus genomen. Ze hebben toegezegd het proces vanuit de Raad zeer kritisch te volgen. Wij hebben hen gevraagd B&W maximaal mogelijk te ondersteunen in het vinden van een definitieve oplossing.

U kunt onze (Powerpoint-)presentatie raadplegen via deze link. Daarin zijn ook drie geluidsfragmenten opgenomen om een idee te geven van de door ons ervaren overlast.

71 omwonenden vragen Burgemeester en de heer Pierre Boels in actie te komen

Door middel van open brieven hebben 71 omwonenden de Burgemeester van Zwolle Henk Jan Meijer en Boelseigenaar Pierre Boels jr. gevraagd samen tot een pragmatische oplossing voor de al twee jaar plaatsvindende ernstige geluidsoverlast aan de Schoenerweg in Zwolle te komen.
Het gaat daarbij met nadruk níet over de vestiging van het lokale verhuurbedrijf aan de voorzijde van het bedrijfsterrein. Daar hebben de omwonenden geen enkel probleem mee. Het betreft de activiteiten van het Bovenregionaal Onderhoudscentrum die op het achterterrein tegen de woonwijk aan in de open lucht worden uitgevoerd.

In de brief wordt aangegeven, dat de grootste bron van overlast, de 1 tot 1,5 uur per dag durende zeer luide akoestische alarmsignalering, 100% atypisch is voor een woonomgeving. Ook de Nederlandse Stichting Geluidshinder heeft dit in relatie met woningen nog nooit meegemaakt.

V.w.b. de ernstige overlast van de akoestische signalering maar ook het luide gebrom en gedreun van de zware machines hebben de omwonenden weinig vertrouwen meer in een oplossing op deze locatie. Daarom wordt de heer Meijer en de heer Boels gevraagd een oplossing te bedenken voor een andere locatie voor de activiteiten op het achterterrein. Het is nog niet te laat. Er is (nog) weinig geïnvesteerd. Alles vindt in de buitenlucht plaatst. (Daardoor is ook de overlast zo ernstig).

Voor de open brief aan Burgemeester Meijer, klik hier op

Voor de open brief aan Pierre Boels jr, klik hier op.

P.S. In de Stentor van 16-05- 2014 staat over dit initiatief een artikel. Klik hierop.
Daarin staat dat “Met name het electronisch gepiep van machines die achteruit rijden is ze een doorn in het oog”.
We zouden bijna zeggen, was dat maar waar!. Het gaat met nadruk om het zeer luide gepiep van zware bouwmachines, die ongeveer bij iedere beweging dat luide signaal produceren. Omhoog, omlaag, vooruit, achteruit, heen en weer, proefdraaien, uittesten etc. etc.

Handelde de Gemeente Zwolle in strijd met het Bestemmingsplan Voorst?

In het bestemmingsplan Voorst wordt uitgegaan van de indeling van bedrijven zoals dat door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is vastgesteld. Men noemt dat de “Staat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen”.
In die tabel wordt per StandaardBedrijfsIndeling (SBI-code) aangegeven met welke richtafstanden men t.a.v. geluid, geur, stof en gevaar rekening moet houden.

In het Bestemmingsplan Voorst is o.a. het volgende opgenomen
“g. In de subkolom “GROOTSTE AFSTAND” staat met “D” (divers) aangegeven dat binnen de bedrijfsactiviteit een erg grote variatie in milieubelasting voorkomt, hetgeen aanleiding is de toelaatbaarheid van geval tot geval nader te bezien.”

( Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen > 2.1.6 Afstanden en scores milieuaspecten)

Het Bovenregionaal Onderhoudsdepot van Boels valt onder de volgende SBI-codes, t.w.:

 • 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. Personenauto’s )
 • 773 Verhuur voor machines en werktuigen

Iedereen begrijpt, dat verhuur aan kleine bedrijven en particulieren (zoals ook op het voorgedeelte bij Boels plaatsvindt)
BoelsGoogleMapsVerhuurvoorzijdecompleet wat anders is dan een bovenregionaal Onderhoudsdepot voor zware bouwmachines in de buitenlucht.
IMGP0568uitsnede
Wij constateren, dat de Gemeente Zwolle op geen enkele wijze de toelaatbaarheid van het Regionaal Onderhoudsdepot heeft beoordeeld zoals in het Bestemmingsplan wordt voorgeschreven.
Dat blijkt ook wel uit het feit , dat de Gemeente weliswaar pas na 1,5 -2 jaar nu zelf ook constateert, dat de geluidsnormen worden overschreden.

Boels en de Paarse Pit. Hoe de Gemeente Zwolle haaks handelde op haar eigen beleid.

Op 9 mei 2005 heeft de Gemeenteraad het “Masterplan Industrieterrein Voorst“ aangenomen. In dat Masterplan wordt gesproken over het zogenaamde Paarse Pit model. Dit model houdt in dat de zwaarst geluidproducerende bedrijven zich midden op het industrieterrein vestigen en dat de minst geluidproducerende bedrijven zich aan de rand/de schil zouden vestigen.

Hieronder treft u de letterlijke tekst uit het masterplan 2005 aan. (vetgedrukt door onze redactie)
“Masterplan Industrieterrein Voorst 2005:
In het door de Gemeenteraad op 9 mei 2005 vastgestelde Masterplan wordt gesproken over de Paarse Pit. Volgens het principe van de Paarse Pit kunnen in en om Voorst vier gebieden worden onderscheiden:

 1. Kern: gebied voor de vestiging van zware industrie, veel geluid, veel (zware) transportbewegingen, vervoer over weg, water en spoor.
 2. Binnenring: gebied voor vestiging van bedrijven vanuit een lichte milieucategorie met een lage bijdrage aan geluidsbelasting.
 3. Buitenring: gebied in te vullen met kantoor(-achtige) bedrijven
 4. Gevoelige functies: onder andere wonen en natuur (buiten 50-55 dB(A) grens)

paarse pit(Zie indicatieve kaart. Boels zit in de blauwe Buitenring. De term Paarse Pit komt voort uit de startnotitie.) “
3.2.4.3 Masterplan duurzame versterking bedrijventerrein Voorst (klik eventueel hierop)

In deze visie is de vestiging van bedrijven in de Buitenring beperkt tot de categorieën 1 en 2 uit de brochure “Bedrijven en Milieuzonering “ van VNG. En daar valt Boels zeker niet onder.

Het industrieterrein Voorst is een gezoneerd industrieterrein. Zowel in het momenteel geldende Zonebeheersplan als in de beslisnota d.d. 31-01-2012 van het College is opgenomen dat “Bij wijzigings- of uitbreidingsprocedures of bij vestiging van nieuwe bedrijven houdt de gemeente Zwolle rekening met het in het Zonebeheersplan beschreven Paarse Pit model.”

Omdat er bestaande bedrijven op het industrieterrein zitten die op basis van de Paarse Pit-visie op een “verkeerde” plek zitten wil de Gemeente Zwolle voor deze bedrijven actie ondernemen.
“Er zullen nieuwe bedrijfslocaties moeten worden gecreëerd, om bedrijven die tegen de grenzen van hun groeimogelijkheden aanlopen te faciliteren. De inbreiding en herontwikkeling van Voorst A en mogelijke uitbreiding van een nieuwe bedrijvenlocatie (Voorst D) zijn voor de korte termijn hiervoor in beeld.”

En als klap op de vuurpijl geeft de Gemeente Zwolle aan hoe zij zich ten aanzien van nieuw vestigende bedrijven gaat opstellen.

“Bedrijven worden via een actief ‘verleidingsbeleid’ gestimuleerd zich op de juiste locatie te vestigen. Hiervoor worden instrumenten ontwikkeld. “ (vetgedrukt door redactie)

Als omwonenden constateren we dat:

 • De Gemeente op geen enkele wijze invulling heeft gegeven aan het vigerende beleid ten aanzien van een “actief verleidingsbeleid”.
 • De Gemeente op geen enkele wijze rekening heeft gehouden met het in het Zonebeheersplan voorgeschreven Paarse Pit-model”.
 • De huidige activiteiten van Boels wezenlijk anders zijn dan “Buitenring: gebied in te vullen met kantoor(-achtige) bedrijven

Als omwonenden constateren nu dat onze Gemeente de herrie van een bedrijf al TWEE jaar gedoogd, terwijl dat bedrijf zich volgens diezelfde gemeente nooit aan de rand van het industrieterrein had mogen vestigen.

Raad van State?

Hoe is de relatie van omwonenden met Boels ?

De links in dit artikel zijn aanklikbaar

logoboelsDie vraag kunnen we eenvoudig beantwoorden. Onze primaire aandacht heeft de Gemeente Zwolle. Simpelweg omdat niet Boels B.V.  het probleem is, maar de Gemeente. Dat hebben wij Boels dan ook vanaf het begin laten weten.
Wij beschouwen Boels als een zeer professioneel bedrijf, dat helaas wél op een compleet verkeerde locatie is terechtgekomen.

Door middel van een brief van 05 mei 2012 hebben wij Boels gewezen op de overlast en hen verzocht om maatregelen te nemen.
Naar aanleiding daarvan hebben wij prima overleggen (06-06-2012 en 20-12-2012) gehad met de toenmalige bedrijfsleider dhr. F.G. Er zijn toen praktische afspraken gemaakt die door Boels ook werden nagekomen.
Door middel van een brief van 11 november 2012 hebben wij Boels laten weten, dat wij hen niet zouden lastigvallen met onze overlastmeldingen. Simpelweg omdat die het probleem van de Gemeente waren en Boels “gewoon” hun werk deden.
Na verloop van tijd bleek het nakomen van de gemaakte afspraken voor Boels blijkbaar toch niet haalbaar. En helaas heeft Boels op een bepaald moment, zonder ons daarover te informeren, de gemaakte afspraken over de akoestische signalering aan de kant gegooid. Vanaf dat moment hebben wij dus continue overlast van óók de akoestische signalering.
Als omwonenden hebben wij door middel van een brief van 25 januari j.l. de CEO Pierre Boels een suggestie voor een oplossing gedaan. Helaas is daar door Boels nooit op gereageerd. Dat vinden we jammer.
We betreuren het dat de Gemeente Zwolle het bedrijf Boels ten tijde van de vestiging op geen enkele wijze tot ondersteuning is geweest. Als de Gemeente Zwolle bij de vestiging namelijk juist gehandeld had, was tóen duidelijk geworden aan welke eisen Boels had moeten voldoen en had Boels een investeringsbeslissing kunnen nemen op basis van lokatiescenario’s.
Ook vinden we het spijtig dat Boels, door het ons inziens nalatig handelen van de Gemeente Zwolle, nu kosten moet gaan maken voor voorzieningen ter beperking van de aangetoonde geluidsoverlast. Dat geld had Boels beter kunnen besteden aan investeringen in een bedrijfsterrein elders waarop ze zonder beperkingen 24 uur per dag hun bedrijfsactiviteiten hadden kunnen uitoefenen.
Boels is een groot bedrijf. Ook zij hebben Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. Zie http://www.boels.nl/over-boels/duurzaam-ondernemen .
We hopen als omwonenden oprecht dat Boels v.w.b. onze situatie daadwerkelijk invulling geeft aan hun voorgestane maatschappelijke zorgplicht.

Boels Zwolle is écht uniek, ook voor de Nederlandse Stichting Geluidshinder

Het doel van de Nederlandse Stichting Geluidshinder is geluidshinder in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Als onafhankelijke, ongebonden organisatie streeft zij daarbij naar de bescherming van (potentieel) gehinderden en van geluidsgevoelige gebieden.

img_logo-nsgDe activiteiten die de NSG uitvoert zijn onder te verdelen in:

 • beleidsbeïnvloeding, waaronder de ‘waakhondfunctie’;
 • beïnvloeding van de publieke opinie, door algemene (landelijke) publieksvoorlichting;
 • persoonlijke voorlichting op verzoek (‘vraagbaakfunctie’).

De NSG beschikt over veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder en de bestrijding ervan. Iedereen met vragen over dit onderwerp kan gebruik maken van deze kennis. Zowel overheden, bedrijfsleven als particulieren.

Navraag bij Nederlandse Stichting Geluidshinder leert dat ook zij geen vergelijkbare situaties in  Nederland kent, die met deze intensiteit te maken hebben met het fenomeen “akoestische alarmsignalering” . Zwolle is dus blijkbaar de enige Gemeente in Nederland die dit “overkomt”.

Ein Lied Ohne Worte ! Waar klagen ze toch over ?

Op 12, 13 en 14 april jl. zijn er door de Gemeente geluidsmetingen gedaan. Weliswaar wat hen betreft: zéér indicatief. De metingen bevestigden bij de Gemeente het beeld dat ze al hadden, namelijk “dat de geluiden bij jullie woningen goed te horen zijn”. Tja.
Over dezelfde periode hebben wij als bewoners ook audio-opnamen gemaakt en zullen dat aan de Gemeente voorleggen ter vergelijking. Er wordt nu hard gewerkt aan de analyse van de audio-opnamen. De resultaten hiervan zullen we uiteraard ook op deze site vermelden.
Voor dit moment bieden wij u aan: een geluidsfragment van 1 minuut, opgenomen op Donderdag 13 maart rond 15.45 uur. Laten we het maar een duet noemen. Te gek voor woorden. Ein Lied ohne Worte !

Bericht aan Burgervader

Beste burgervader Meijer,

Om te beginnen gefeliciteerd met de overwinning van PEC Zwolle in de streekderby. We nemen althans aan, dat u ons, als burgers van Zwolle, daar vertegenwoordigd heeft. We hopen dat u ons ook vertegenwoordigt in onze langslepende overlastzaak aangaande Boels B.V.

Bijgaand doen wij u de tekst van Overlastmelding 76 toekomen.

“Melding Vrijdag 14/03/2014. Naam: (bekend bij Gemeente), Tormentilweg 8042MH Zwolle

Eventuele opmerking of toelichting:
Vrijdag 14-03-2014: HET GAAT MAAR DOOR.

 • Industrieterrein met bedrijvigheid naast onze woonomgeving? Geen probleem, het grenst immers al 30 jaar aan elkaar.
 • Zijn we blij, dat er zich in deze crisisjaren toch nog nieuwe bedrijven vestigen? Zeker.
 • Vrachtwagens die (liever niet te vaak natuurlijk) komen en gaan? Dat hoort er nu eenmaal bij.
 • Hogedrukspuiten om machines schoon te spuiten? Daar hebben we niet echt last van.
 • Af en toe een toeterende vrachtwagen? Dan doen mensen elkaar de groeten.

MAAR…… die buitensporige herrie van idioot grote bouwmachines die onder vol vermogen heen en weer en op en neer gaan, vergezeld door belachelijk luide alarmsignalering gaat echt ieder perk te buiten.
Het is ook belachelijk dat Gemeente Zwolle niet optreedt en dat blijkbaar de bewoners eerst zelf maar moeten gaan aantonen dat het een onacceptabele en van normaal afwijkende herrie is. Midden op een industrieterrein of ver van bewoning is die herrie geen probleem. Dat wéét Boels ook en daarom zitten ALLE vestigingen van Boels en concurrentie op industrieterreinen, vér weg van bewoning.
Probleem is (óók voor Boels) dat de Gemeente het bedrijf destijds verkeerd heeft voorgelicht of nog erger helemaal niet heeft voorgelicht/geadviseerd. Gemeente dacht volgens ons “mooie plek aan de rand”. Dat blijkt ook wel door taalgebruik van de Gemeente bij de eerste overlastmeldingen. Zij spraken toen over “het buitengebied”. Nou niet dus, pal bij woningen.

Boels is een zéér professioneel bedrijf en zit ook echt niet te wachten op dit gedoe, dat hen in de bedrijfsvoering hindert (mag ’s nachts geen herrie maken) of gaat hinderen (Beperkingen aan de herrie overdag, bewonersacties).

Gemeente, realiseren jullie je dat het in de huidige situatie niet meer gaat om woongenot van burgers maar om welzijn? Jullie hebben daar een maatschappelijke verantwoordelijkheid in.

Gemeente Zwolle : ACTIE en neem je verantwoordelijkheid”

Met vriendelijke groet,

Omwonenden Tormentilweg en Zalkerveerweg

www.boelsoverlast.nl